Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 29
Poprzedni miesiąc: 81
Ogółem: 87804

Poland 91.9%Poland
United States 3.2%United States
Belgium 1.6%Belgium
China 1.6%China
Germany 1.6%Germany
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r. na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/286/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Skrzyszów zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Skrzyszów zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2009 na kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP w Pogórskiej Woli.
§ 2.
Zobowiązanie określone w § 1 pokryte zostanie z dochodów Gminy Skrzyszów i ujęte będzie w budżecie Gminy Skrzyszów na 2010 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKRZYSZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 r.
§ 1.
Uchwala się program współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2010
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skrzyszów na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2010
Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179 poz.1485 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skrzyszów na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytajcałość dokumentu (doc.)

2009-12-31

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW I NIEKTÓRYCH INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO.
§ 1.
Ustala się dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIX/181/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2009 r. Nr 89, poz.641/.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Skrzyszów.
Na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku "Tarnowskich Wodociągów" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. przedstawione przez „Tarnowskie Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 marca 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

WYKAZ APORTÓW RZECZOWYCH do "Tarnowskich Wodociągów" Spółka z o.o.
§ 1.
Wnosi się do „Tarnowskich Wodociągów” Spółka z o.o. jako aport rzeczowy sieć kanalizacyjną z przyłączami w Pogórskiej Woli o wartości 3 439 207,10 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31
UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości w Pogórskiej Woli.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz § 8 załącznika do uchwały Nr XIV/144/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 548, poz.3565 zm. Nr 731, poz.5121/ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy tj. POLKOMTEL S.A. na okres do 31 stycznia 2021 r. części działki ewidencyjnej nr 2231 w Pogórskiej Woli o pow.0,03 ha.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 24 lutego 2011 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31
UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Skrzyszów na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Gminy Skrzyszów na 2010 rok stanowiący załącznik nr. 1 do uchwały.
§ 2.
Przyjmuje się przedłożone przez Komisje Rady Gminy plany pracy na 2010 rok stanowiące załączniki nr 2 - 4 do uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj

całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

Biuletyn Informacji publicznej

 Obwieszczenia Gminy Skrzyszów Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – zmiana nr. 3.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów dotycząca Szynwałdu, (dopuszczenia lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w terenie 1.UKs w Szynwałdzie – Świniogóra).

 (artykuł dodany: 2009-12-28)
   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd