Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 18
Poprzedni miesiąc: 81
Ogółem: 87804

Poland 91.9%Poland
United States 3.2%United States
Belgium 1.6%Belgium
China 1.6%China
Germany 1.6%Germany
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r.  na 2010 rok

 GP. 7624/1/10 Skrzyszów, dnia 4. 06. 2010 r.

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze. zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze. zm./ Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia że w dniu 4 czerwca 2010 r. została wydana decyzja znak: GP. 7624/1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa SZYNWAŁD – etap VI” obejmującego sieć wodociągową PE 160 mm, PE 110/90 mm wraz z przyłączami domowymi PE 40 mm w miejscowości Szynwałd .

Przedmiotowa decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Skrzyszów, parter , pok. 5 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Szynwałdzie.

Wójt Gminy Skrzyszów (-)inż. Józef Gądek (www.skrzyszow.pl/2010-06-06)

 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrzyszów o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości. Działając na podstawie art.97a w związku z art.97 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego(tj.Dz.U.z 2000r.Nr 98,poz.1071 ze zm.)w związku z art.8 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1052/1,1061,1064/1,1096,1113,1114,1131/1,1187/1, 1236, 1239/7,1247/2,1251, 1259,1264,1281/2, 1281/3,1281/4,1284/1,1285,1305/1,1309/5,1321/1,1418/2,1454,1455,1459,1470/1,1470/2,1473/2,1517, 1533,1538, 1590/1 położone w obrębie Skrzyszów oraz nr 10/2,1198/1,1203,1204/1,1215,1219,1224,1293,1295 położone w obrębie Szynwałd, w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego” Etap I ,Część C ,Budowa-Zbiornik Skrzyszów. Zgodnie z art.10 Kpa Wójt informuje o uprawnieniach stron tego postępowania polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania (przeglądania akt sprawy, uzyskiwania wyjaśnień, składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.) Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy www.Skrzyszow.pl i w prasie o zasięgu ogólnopolskim na okres 2 miesięcy ,począwszy od dnia 26 kwietnia 2010r. . Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia nie zgłoszą się osoby mogące udokumentować przysługujące im prawo własności do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziałów w/w nieruchomości. Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642, Gospodarka Nieruchomościami.

WÓJT GMINY SKRZYSZÓW inż. Józef Gądek (źródło: www.skrzyszow.pl dodano/2010-04-28)

BUDŻET GMINY SKRZYSZÓW NA 2010 ROK

  § 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 30 372 911,58 zł w tym:
1. dochody bieżące 29 907 273,58 zł. 2. dochody majątkowe 465 638,00 zł jak w załączniku nr 1.

  § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 36 682 412,58 zł jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączą kwotę: 26 872 726,58 zł w tym:
 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 931 661,00 zł z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 215 497,00 zł
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j. b 5 716 164,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 755 690,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 274 354,00 zł czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

UCHWAŁA Nr XXIX/283/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW

Z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2 0 0 9 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 140 996,00 zł
Szczegółowa tabela dochodów i wydatków (doc.)
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 1 680 986,42 zł
Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę: 87 915,42 zł (140 996,00 – 228 911,42 = - 87 915,42)
Plan dochodów po zmianach : 31 720 951,66 zł
§ 2
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 698 265,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 1 680 986,42 zł
Wydatki budżetu gminy czytaj całość (doc.)

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę : 982 721,42 zł (698 265,00 – 1 680 986,42 = - 982 721,42 )

Plan wydatków po zmianach: 36 226 289,66 zł

§ 3

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Skrzyszów kwotę 894 806,00 zł (kredyt na pokrycie deficytu). W związku z dokonanymi zmianami deficyt wynosi 4 505 338,00 zł i będzie pokryty z:

- wolne środki 2 726 841,00
- pożyczki i kredyty 1 778 497,00
Po zmianach:
Planowane dochody - 31 720 951,66 zł
Planowane wydatki - 36 226 289,66 zł
Deficyt - 4 505 338,00 zł
Przychody: 5 894 513,00 zł
Wolne środki + 2 766 841,00 zł
Pożyczki i kredyty + 3 127 672,00 zł
Rozchody - 1 389 175,00 zł
w tym: Spłata pożyczek i kredytów 1 349 175,00 zł Udzielona pożyczka 40 000,00 zł

§ 4

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały, załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody), oraz załącznik Nr 6 – wydatki majątkowe, załącznik Nr 7 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Nr 13 (Prognoza długu publicznego

do Uchwały budżetowej Nr XIX/179/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2,Nr 3, Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
W Uchwale Budżetowej na rok 2009 Gminy Skrzyszów Nr XIX/179/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie
przejściowego deficytu - do kwoty 1 000 000,00 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1 778 497,00 zł
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów - do kwoty 1 349 175,00 zł

§ 6
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załączniki
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2 0 0 9 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/ 283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

czytaj całość dokumentu (doc.)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2 0 0 9 R O K

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/ 283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 czytaj całość dokumentu (doc.)

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

czytaj całość dokumentu (doc.)

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY w latach 2 0 1 0 - 2 0 1 9
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Stan zadłużenia na koniec roku 2008 wynosi: 10 031 329 zł
Umorzenie pożyczek przez WFOŚ i GW w Krakowie 98 465 + 78 914 zł = 177 379 zł

czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKRZYSZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 r.

§ 1
 Uchwala się program współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd