Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 19
Poprzedni tydzień: 71
Poprzedni miesiąc: 296
Ogółem: 84258

Poland 76.9%Poland
United States 18.2%United States
United Kingdom 1.6%United Kingdom
Germany 1.2%Germany
Austria 0.8%Austria
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2011


UCHWAŁA Nr XII/147/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1, 1.Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwior od 1 stycznia 2012 r. w następującej wysokości:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5300 zł,
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1700 zł,
3/ dodatek specjalny w wysokości 35 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 2450 zł.
2.Ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2 Traci moc uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2012-01-02
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, § 6 i załącznika Nr. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50, poz.398 zm. Nr 220 poz.1721 z 2011 r. Nr 144, poz.858.

Uchwały rady gminy z dnia 29 grudnia Likwidacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Szynwałdzie.

UCHWAŁA Nr XII/142/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1, 1.Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie.
2.Wstępnie wyznacza się Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie jako placówkę w której kontynuować będą naukę uczniowie likwidowanej szkoły.
§ 2, Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.
§ 3, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2012-01-02
Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

UCHWAŁA Nr XII/148/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz członkom rad sołeckich oraz określenia ich wysokości. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XI/113/04 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz członkom rad sołeckich oraz określenia ich wysokości zmienionej uchwała Nr XIII/136/04 z dnia 7 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 w ust.2 wyrazy „400 zł /słownie: czterysta złotych/ ” zastępuje się wyrazami „520 zł /słownie: pięćset dwadzieścia złotych/.”,
2/ w § 2 w ust.1 wyrazy „620 zł /słownie: sześćset dwadzieścia złotych/” zastępuje się wyrazami „800 zł /słownie: osiemset złotych/.”.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR
Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 późn.zm.

 UCHWAŁA Nr XII/149/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi położone we wsi Szynwałd:
1) nazwa zwyczajowa ,"Stara Droga"
2) nazwa zwyczajowa ,"Żywcówki"
3) nazwa zwyczajowa ,"Japonia"

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

UCHWAŁA Nr XII/138/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie:
1) ogólnodostępnych placów zabaw działających poza placówkami przedszkolnymi,
2) obiektów sportowych Orlik 2012 w Skrzyszowie i Szynwałdzie.
2. Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w odległości:
1) 50 metrów wokół pomnika "Heleny Marusarz" usytuowanego w Pogórskiej Woli,
2) 50 metrów wokół pomnika "Kruk" usytuowanego w Skrzyszowie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.(artykuł dodany/2012-01-14 Informacja z, "Biuletyn Informacji Publicznej")


UCHWAŁA Nr XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

UCHWAŁA NR XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.
Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. /M.P. Nr 95 poz.
969/ z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 41,40 zł za 1 dt.
2. Obniżona do kwoty 41,40 zł za 1 dt średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku
rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Skrzyszów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR
(artykuł dodany/2011-12-08, źródło: www.wrotamalopolski.pl)


ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze. zm./ w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm./

Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia że w dniu 28.06.2011 r. została wydana decyzja znak GP.6220.1.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa ścieżki rowerowej z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej 1357K Tarnów – Żurowa – Ołpiny w km 9+941 do 10+985 (1,044 km), na działce 2402/1 w miejscowości Szynwałd" Przedmiotowa decyzja wraz aktami sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Skrzyszów, tj od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530 oraz w poniedziałek od godz. 900 do 1700 w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Skrzyszów, parter , pokój nr 5. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów pod adresem www.skrzyszów.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Szynwałdzie. Wójt Gminy Skrzyszów mgr Marcin Kiwior. Skrzyszów, dnia 28.06 2011 r. (źródło: www.skrzyszow.pl, artykuł dodano / 2011-06-30)


Uchwała nr. VI/65/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w składach Komisji Rady Gminy. Data: 2011-05-30, Numer: 65, Kadencja: 2010-2014

Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Odwołuje się ze składu Komisji:
1/ Rewizyjnej – pana Stanisława Barnasia – wiceprzewodniczącego Komisji,
2/ Edukacji Sportu Zdrowia i Porządku Publicznego – pana Łukasza Palucha.
2. Powołuje się w skład Komisji:
1/ Rewizyjnej – pana Łukasza Palucha – jako członka Komisji,
2/ Edukacji Sportu Zdrowia i Porządku Publicznego – pana Stanisława Barnasia – jako członka Komisji.
3. Powołuje się pana Piotra Kiwiora na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR (źródło: www.wrotamalopolski.pl, artykuł dodano / 2011-06-10)


KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SKRZYSZOWIE z dnia 15 maja 2011 r.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SKRZYSZOWIE PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH WYBRANYCH W DNIU 15 MAJA 2011 r. I OBSADZONYCH BEZ WYBORU NA TERENIE GMINY SKRZYSZÓW:

SOŁECTWO SZYNWAŁD

SOŁTYS: Maria ŻYWIEC

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Stanisław MĄCIOR 2. Kazimierz STAŃCZYK 3. Wojciech STAŃCZYK

SOŁECTWO SKRZYSZÓW

SOŁTYS: Halina MONDEL

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Piotr MŁYŃSKI 2. Jarosław MOTYKA 3. Czesław Jan PAWLIK

SOŁECTWO ŁĘKAWICA

SOŁTYS: Stanisław Ludwik STAROSTKA

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Tomasz Jacek BIEŃ 2. Andrzej JANUŚ 3. Andrzej OBAL

SOŁECTWO ŁADNA

SOŁTYS: Stanisław BARNAŚ

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1.Piotr CHRUPEK 2. Eugeniusz SIEDLIK 3. Paweł SYSŁO

SOŁECTWO POGÓRSKA WOLA

SOŁTYS: Jerzy Józef WYWROT

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Bogdan Krzysztof BURCHART 2. Jan ŚWIĄTEK 3. Andrzej Eugeniusz WZOREK

 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ /-/ Kazimiera ORDOWSKA (artykuł dodano / 2011-05-15)


UCHWAŁA Nr V/49/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.

Na podstawie art.5 ust.5, art.6 ust.1 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.) Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skrzyszów ponad realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie nauczanie, wychowanie i opiekę uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Usługi świadczone ponad ustaloną w ust.1 normę godzinową pracy przedszkola obejmują:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Za każdą usługę określoną w ust.2 ustala się opłatę w wysokości 1,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 2.
Opłatę za miesiąc bieżący wnosi się do 15 danego miesiąca.
§ 3.
Opłata o której mowa w § 1 ust.3 ulega obniżeniu o 50% w przypadku uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa, za drugie i każde następne dziecko.
§ 4.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin podstawy programowej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr IX/87/03 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 13 poz.170/.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

2011-03-31 PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

(źródło: www.wrotamalopolski.pl artykuł dodany / 2011-04-26)

UCHWAŁA Nr II/5/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów.

§ 1.
Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwior od 6 grudnia 2010 r. w następującej wysokości:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł,
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł,
3/ dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 1890 zł.
Ponadto zgodnie z art.38 ust.1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz.1458/ Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 384 zł.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2010-12-06          (źródło: www.wrotamalopolski.pl / 2011-01-03)


 

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd