Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 19
Poprzedni tydzień: 71
Poprzedni miesiąc: 296
Ogółem: 84258

Poland 76.9%Poland
United States 18.2%United States
United Kingdom 1.6%United Kingdom
Germany 1.2%Germany
Austria 0.8%Austria
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2012


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 września 2012 roku.
W sprawie ogłoszenia uchwały Nr XVII/201/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza poniżej treść uchwały: UCHWAŁA Nr XVII/201/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012 r. W sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art.419 § 2 i § 4, art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm./ oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.113 z późn. zm./ na wniosek Wójta Gminy Skrzyszów Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Dokonuje się podziału Gminy Skrzyszów na 15 okręgów wyborczych.
2.Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXII/260/02 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Skrzyszowie /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 193, poz.2846/.
§ 4.
Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Małopolskiemu w Krakowie i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
§ 5.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ Bartłomiej MĄCIOR

Załącznik do uchwały Nr XVII/201/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 14 września 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Nr XIX/227/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych czytaj treść obwieszczenia ››

PODZIAŁ GMINY SKRZYSZÓW NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

1.Liczba mieszkańców Gminy Skrzyszów wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.: 13 742¹).

2.Liczba wybieranych radnych: 15.

3.Jednolita norma przedstawicielstwa: 916,13.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

SKRZYSZÓW: Nr 1 – Nr 80, Nr 246 – Nr 320C

960

1

2

SKRZYSZÓW: Nr 81 – Nr 245

974

1

3

SKRZYSZÓW: Nr 321 – Nr 390, Nr 560 – do końca

909

1

4

SKRZYSZÓW: Nr 391 – Nr 559

937

1

5

ŁADNA: Nr 1 – Nr 85

819

1

6

ŁADNA: Nr 86 – do końca

812

1

7

ŁĘKAWICA: Nr 1 – Nr 114, Nr 401 – do końca

738

1

8

ŁĘKAWICA: Nr 115 – Nr 211A, Nr 354 – Nr 400

715

1

9

ŁĘKAWICA: Nr 212 – Nr 353

824

1

10

POGÓRSKA WOLA: Nr 1 – Nr 107

989

1

11

POGÓRSKA WOLA: Nr 108 – Nr 266, Nr 411 – do końca

970

1

12

POGÓRSKA WOLA: Nr 267 – Nr 410

985

1

13

SZYNWAŁD: Nr 1 – Nr 132, Nr 433 – Nr 440, Nr 442 – Nr 450, Nr 463 – Nr 485, Nr 565

1027

1

14

SZYNWAŁD: Nr 133 – Nr 251A, Nr 296 – Nr 304, Nr 414 – Nr 414A, Nr 441 – Nr 441A, Nr 486 – Nr 561, Nr 564 – do końca numery parzyste

1022

1

15

SZYNWAŁD: Nr 252 – Nr 295, Nr 305 – Nr 413A, Nr 415 – Nr 432A, Nr 451 – Nr 462, Nr 562 – Nr 563B, Nr 565B

1085

1

¹). Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art.13 ust.2 Kodeksu wyborczego).

WÓJT /-/ Marcin KIWIOR
(2012-09-25)


UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012 roku Nr. XIII/169/12, w sprawie zajęcia stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć stanowisko w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam w brzmieniu:
Rada Gminy Skrzyszów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nieprzyznania katolickiej Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Mieszkańcy Gminy Skrzyszów są przekonani, że KRRiT zastosowała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe i dyskryminacyjne kryteria. Wg ustawy: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców, oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” /art. 6 ust. l / i dlatego domagamy się respektowania tego zapisu i zdecydowanie protestujemy przeciwko medialnemu internowaniu 6 milionów odbiorców.
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.
Rada Gminy Skrzyszów solidaryzując się ze swoimi obywatelami, zwraca się do KRRiT o zweryfikowanie swojego stanowiska i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.
§ 2.
Zobowiązać Wójta Gminy Skrzyszów do przesłania niniejszej uchwały do podmiotów wymienionych poniżej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR


 

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd