Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 19
Poprzedni tydzień: 71
Poprzedni miesiąc: 296
Ogółem: 84258

Poland 76.9%Poland
United States 18.2%United States
United Kingdom 1.6%United Kingdom
Germany 1.2%Germany
Austria 0.8%Austria
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Urząd Gminy Skrzyszów

Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2013

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów. Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Skrzyszów Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2013 r. do 9.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, pokój nr 5, w godzinach: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30. czytaj całą treść stydium ›› (2013-09-22)


Modyfikacja treści SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przetargu) do przetargu pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd". Województwo Małopolskie Skrzyszów, dnia 13.09.2013 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego, zmiana treści SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd". Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd", na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia się treść SIWZ w ten sposób że:

Załącznik nr 2 (mapa Świniogóry) i załącznik nr 3 (mapa Paproci) do SIWZ  zostają doszczgółowione w zakresie włączenia projektowanej sieci do istniejącej przyjmując nowy kształt.
zal3Paprocmodyfikacja.pdf
zal2Swiniogoramodyfikacja.pdf Skrzyszów, dnia 13.09.2013 r. 
(2013-09-16)


UCHWAŁA NR XXI/245/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 – 2016". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 - 2016",
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 – 2016" przeczytaj cały program ››
PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR


 


Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2012


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 września 2012 roku.
W sprawie ogłoszenia uchwały Nr XVII/201/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza poniżej treść uchwały: UCHWAŁA Nr XVII/201/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012 r. W sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art.419 § 2 i § 4, art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm./ oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.113 z późn. zm./ na wniosek Wójta Gminy Skrzyszów Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Dokonuje się podziału Gminy Skrzyszów na 15 okręgów wyborczych.
2.Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXII/260/02 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Skrzyszowie /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 193, poz.2846/.
§ 4.
Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Małopolskiemu w Krakowie i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
§ 5.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ Bartłomiej MĄCIOR

Załącznik do uchwały Nr XVII/201/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 14 września 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Nr XIX/227/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych czytaj treść obwieszczenia ››

PODZIAŁ GMINY SKRZYSZÓW NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

1.Liczba mieszkańców Gminy Skrzyszów wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.: 13 742¹).

2.Liczba wybieranych radnych: 15.

3.Jednolita norma przedstawicielstwa: 916,13.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

SKRZYSZÓW: Nr 1 – Nr 80, Nr 246 – Nr 320C

960

1

2

SKRZYSZÓW: Nr 81 – Nr 245

974

1

3

SKRZYSZÓW: Nr 321 – Nr 390, Nr 560 – do końca

909

1

4

SKRZYSZÓW: Nr 391 – Nr 559

937

1

5

ŁADNA: Nr 1 – Nr 85

819

1

6

ŁADNA: Nr 86 – do końca

812

1

7

ŁĘKAWICA: Nr 1 – Nr 114, Nr 401 – do końca

738

1

8

ŁĘKAWICA: Nr 115 – Nr 211A, Nr 354 – Nr 400

715

1

9

ŁĘKAWICA: Nr 212 – Nr 353

824

1

10

POGÓRSKA WOLA: Nr 1 – Nr 107

989

1

11

POGÓRSKA WOLA: Nr 108 – Nr 266, Nr 411 – do końca

970

1

12

POGÓRSKA WOLA: Nr 267 – Nr 410

985

1

13

SZYNWAŁD: Nr 1 – Nr 132, Nr 433 – Nr 440, Nr 442 – Nr 450, Nr 463 – Nr 485, Nr 565

1027

1

14

SZYNWAŁD: Nr 133 – Nr 251A, Nr 296 – Nr 304, Nr 414 – Nr 414A, Nr 441 – Nr 441A, Nr 486 – Nr 561, Nr 564 – do końca numery parzyste

1022

1

15

SZYNWAŁD: Nr 252 – Nr 295, Nr 305 – Nr 413A, Nr 415 – Nr 432A, Nr 451 – Nr 462, Nr 562 – Nr 563B, Nr 565B

1085

1

¹). Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art.13 ust.2 Kodeksu wyborczego).

WÓJT /-/ Marcin KIWIOR
(2012-09-25)


UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012 roku Nr. XIII/169/12, w sprawie zajęcia stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć stanowisko w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam w brzmieniu:
Rada Gminy Skrzyszów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nieprzyznania katolickiej Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Mieszkańcy Gminy Skrzyszów są przekonani, że KRRiT zastosowała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe i dyskryminacyjne kryteria. Wg ustawy: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców, oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” /art. 6 ust. l / i dlatego domagamy się respektowania tego zapisu i zdecydowanie protestujemy przeciwko medialnemu internowaniu 6 milionów odbiorców.
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.
Rada Gminy Skrzyszów solidaryzując się ze swoimi obywatelami, zwraca się do KRRiT o zweryfikowanie swojego stanowiska i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.
§ 2.
Zobowiązać Wójta Gminy Skrzyszów do przesłania niniejszej uchwały do podmiotów wymienionych poniżej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR


 


Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2011


UCHWAŁA Nr XII/147/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1, 1.Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwior od 1 stycznia 2012 r. w następującej wysokości:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5300 zł,
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1700 zł,
3/ dodatek specjalny w wysokości 35 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 2450 zł.
2.Ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2 Traci moc uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2012-01-02
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, § 6 i załącznika Nr. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50, poz.398 zm. Nr 220 poz.1721 z 2011 r. Nr 144, poz.858.

Uchwały rady gminy z dnia 29 grudnia Likwidacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Szynwałdzie.

UCHWAŁA Nr XII/142/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1, 1.Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie.
2.Wstępnie wyznacza się Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie jako placówkę w której kontynuować będą naukę uczniowie likwidowanej szkoły.
§ 2, Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.
§ 3, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2012-01-02
Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

UCHWAŁA Nr XII/148/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz członkom rad sołeckich oraz określenia ich wysokości. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XI/113/04 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz członkom rad sołeckich oraz określenia ich wysokości zmienionej uchwała Nr XIII/136/04 z dnia 7 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 w ust.2 wyrazy „400 zł /słownie: czterysta złotych/ ” zastępuje się wyrazami „520 zł /słownie: pięćset dwadzieścia złotych/.”,
2/ w § 2 w ust.1 wyrazy „620 zł /słownie: sześćset dwadzieścia złotych/” zastępuje się wyrazami „800 zł /słownie: osiemset złotych/.”.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR
Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 późn.zm.

 UCHWAŁA Nr XII/149/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi położone we wsi Szynwałd:
1) nazwa zwyczajowa ,"Stara Droga"
2) nazwa zwyczajowa ,"Żywcówki"
3) nazwa zwyczajowa ,"Japonia"

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

UCHWAŁA Nr XII/138/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie:
1) ogólnodostępnych placów zabaw działających poza placówkami przedszkolnymi,
2) obiektów sportowych Orlik 2012 w Skrzyszowie i Szynwałdzie.
2. Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w odległości:
1) 50 metrów wokół pomnika "Heleny Marusarz" usytuowanego w Pogórskiej Woli,
2) 50 metrów wokół pomnika "Kruk" usytuowanego w Skrzyszowie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.(artykuł dodany/2012-01-14 Informacja z, "Biuletyn Informacji Publicznej")


UCHWAŁA Nr XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

UCHWAŁA NR XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.
Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. /M.P. Nr 95 poz.
969/ z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 41,40 zł za 1 dt.
2. Obniżona do kwoty 41,40 zł za 1 dt średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku
rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Skrzyszów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR
(artykuł dodany/2011-12-08, źródło: www.wrotamalopolski.pl)


ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze. zm./ w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm./

Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia że w dniu 28.06.2011 r. została wydana decyzja znak GP.6220.1.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa ścieżki rowerowej z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej 1357K Tarnów – Żurowa – Ołpiny w km 9+941 do 10+985 (1,044 km), na działce 2402/1 w miejscowości Szynwałd" Przedmiotowa decyzja wraz aktami sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Skrzyszów, tj od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530 oraz w poniedziałek od godz. 900 do 1700 w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Skrzyszów, parter , pokój nr 5. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów pod adresem www.skrzyszów.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Szynwałdzie. Wójt Gminy Skrzyszów mgr Marcin Kiwior. Skrzyszów, dnia 28.06 2011 r. (źródło: www.skrzyszow.pl, artykuł dodano / 2011-06-30)


Uchwała nr. VI/65/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w składach Komisji Rady Gminy. Data: 2011-05-30, Numer: 65, Kadencja: 2010-2014

Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Odwołuje się ze składu Komisji:
1/ Rewizyjnej – pana Stanisława Barnasia – wiceprzewodniczącego Komisji,
2/ Edukacji Sportu Zdrowia i Porządku Publicznego – pana Łukasza Palucha.
2. Powołuje się w skład Komisji:
1/ Rewizyjnej – pana Łukasza Palucha – jako członka Komisji,
2/ Edukacji Sportu Zdrowia i Porządku Publicznego – pana Stanisława Barnasia – jako członka Komisji.
3. Powołuje się pana Piotra Kiwiora na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR (źródło: www.wrotamalopolski.pl, artykuł dodano / 2011-06-10)


KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SKRZYSZOWIE z dnia 15 maja 2011 r.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SKRZYSZOWIE PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH WYBRANYCH W DNIU 15 MAJA 2011 r. I OBSADZONYCH BEZ WYBORU NA TERENIE GMINY SKRZYSZÓW:

SOŁECTWO SZYNWAŁD

SOŁTYS: Maria ŻYWIEC

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Stanisław MĄCIOR 2. Kazimierz STAŃCZYK 3. Wojciech STAŃCZYK

SOŁECTWO SKRZYSZÓW

SOŁTYS: Halina MONDEL

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Piotr MŁYŃSKI 2. Jarosław MOTYKA 3. Czesław Jan PAWLIK

SOŁECTWO ŁĘKAWICA

SOŁTYS: Stanisław Ludwik STAROSTKA

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Tomasz Jacek BIEŃ 2. Andrzej JANUŚ 3. Andrzej OBAL

SOŁECTWO ŁADNA

SOŁTYS: Stanisław BARNAŚ

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1.Piotr CHRUPEK 2. Eugeniusz SIEDLIK 3. Paweł SYSŁO

SOŁECTWO POGÓRSKA WOLA

SOŁTYS: Jerzy Józef WYWROT

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Bogdan Krzysztof BURCHART 2. Jan ŚWIĄTEK 3. Andrzej Eugeniusz WZOREK

 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ /-/ Kazimiera ORDOWSKA (artykuł dodano / 2011-05-15)


UCHWAŁA Nr V/49/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.

Na podstawie art.5 ust.5, art.6 ust.1 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.) Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skrzyszów ponad realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie nauczanie, wychowanie i opiekę uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Usługi świadczone ponad ustaloną w ust.1 normę godzinową pracy przedszkola obejmują:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Za każdą usługę określoną w ust.2 ustala się opłatę w wysokości 1,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 2.
Opłatę za miesiąc bieżący wnosi się do 15 danego miesiąca.
§ 3.
Opłata o której mowa w § 1 ust.3 ulega obniżeniu o 50% w przypadku uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa, za drugie i każde następne dziecko.
§ 4.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin podstawy programowej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr IX/87/03 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 13 poz.170/.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

2011-03-31 PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

(źródło: www.wrotamalopolski.pl artykuł dodany / 2011-04-26)

UCHWAŁA Nr II/5/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów.

§ 1.
Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwior od 6 grudnia 2010 r. w następującej wysokości:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł,
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł,
3/ dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 1890 zł.
Ponadto zgodnie z art.38 ust.1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz.1458/ Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 384 zł.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2010-12-06          (źródło: www.wrotamalopolski.pl / 2011-01-03)


 


Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2010

 Nowy Samorząd Gminy Skrzyszów. Na inauguracyjnej sesji nowa rada zebrała się 3 grudnia. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Bartłomiej Mącior. Podczas sesji Rady Gminy Skrzyszów 6 grudnia 2010 roku nowo wybrany wójt Marcin Kiwior złożył ślubowanie na kadencję 2010 – 2014. kandydował z listy ”KWW Razem w Przyszłość”. W piętnastoosobowej Radzie Gminy Skrzyszów zasiada dziewięciu radnych z ”Wspólnoty Samorządowej” i 6 z KWW Razem w Przyszłość. więcej w zakładce ›› Nasza Gmina (artykuł dodany: 2010-12-16)
 UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o realizacji inwestycji gminnych. Przyjmuje się przedstawioną przez Wójta Gminy informację o realizacji inwestycji gminnych w okresie kadencji 2006-2010. Informacje o zrealizowanych inwestycjach przez Gminę Skrzyszów podczas kadencji Józefa Gondka. (artykuł dodany / 2010-12-08)

 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2009/2010 W SZYNWAŁDZIE

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ I GIMNAZJUM W SZYNWAŁDZIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE:

W Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało 19 oddziałów. W szkole podstawowej w 12 oddziałach uczyło się 232 uczniów, a w dwóch oddziałach przedszkolnych wychowaniem i kształceniem objęto 43 dzieci 6 – letnich. Gimnazjum w Szynwałdzie liczyło 144 uczniów kształcących się w 7 oddziałach. (artykuł dodany / 2010-12-07)

UCHWAŁA Nr XXXIV/340/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o realizacji inwestycji gminnych.

§ 1.

Przyjmuje się przedstawioną przez Wójta Gminy informację o realizacji inwestycji gminnych w okresie kadencji 2006-2010.w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Skrzyszów podczas kadencji 2006 - 2010

Rok

Rodzaj inwestycji

Kwota

Miejscowość realizacji

 

2007

 

Oddanie do użytkowania Sali gimnastycznej w Pogórskiej Woli wraz z wyposażeniem 

Sala gimnastyczna – 1 723 487,91

Wyposażenie – 87 586,00

 

Pogórska Wola

2007

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie 

106 729,47

Skrzyszów

2007

Termomodernizacja budynku SP w Łękawicy wraz z wymianą stolarki okiennej 

336 080,75

Łękawica

2007

Remont kuchni przy SP w Łękawicy 

182 969,21

Łękawica

2007

Budowa odcinka chodnika o długości 280 m – początek w stronę Tarnowa

119 545,29

Skrzyszów

2007

Budowa odcinka chodnika o długości 150 m – etap I

90 913,96 + roboty dodatkowe 14 098,32

Szynwałd

2007

Wykonanie odcinka wodociągu Szynwałd zad IV etap 1

178 974,96

Szynwałd

2008

Adaptacja strychu w GCKiB w Skrzyszowie 

40 000

Skrzyszów

2008

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie – stara część

131 286,92

Skrzyszów

 

2008

Wykonanie odwiertów pod pompę ciepła dla Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie oraz opracowanie dokumentacji

Roboty przygotowawcze i odwierty 52 689,00

 

Skrzyszów

2008

Budowa kompleksu boisk sportowych w Skrzyszowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

boiska 1 613 633,91, zaplecze 297 680,00

 

Skrzyszów

2008

Adaptacja II piętra starego Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie na przychodnię rehabilitacyjną

Zadanie zrealizowane przez GZOZ w Skrzyszowie – dofinansowanie PFRON

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 220 m

87 483,67 + rob. Uzupełniające 27 633,99

 

Skrzyszów

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 490 m

 

184 715,87 + rob. Uzupełniające 16 423,98

 

Skrzyszów

2008

Wykonanie odcinka wodociągu Ładna – końcówka zad IV

40 533,59

Ładna

2008

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad. 2) i odcinka wodociągu (zad 5) w Ładnej

217 844,71

Ładna

2008

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad.1 etap III) i wodociągi (zad. IV, etap 1+2)

3 952 413,18

Szynwałd

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 230 m – Głowacki

189 177,48 + roboty uzupełniające 49 989,02

 

Ładna

 

2009

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola w Skrzyszowie

Ośrodek zdrowia – 202 250,00

Przedszkole 20 000,00

 

Skrzyszów

2009

Zakup sceny do występów artystycznych

 

108 998

Dla wszystkich miejscowości

 

2009

Adaptacja budynku Rybakówki na zaplecze sanitarno – szatniowe w ramach programu Orlik Plus

292 014,46 + roboty Uzupełniające 49 969,55 + wyposażenie 12 000

 

Skrzyszów

2009

Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Łękawicy

59 780,00

Łękawica

2009

Wykonanie projektu rozbudowy OSP

40 000

Łękawica

2009

Wykonanie projektu rozbudowy OSP

38 000

Pogórska Wola

 

2009

Wykonanie odwodnienia boiska oraz rozbudowa zaplecza sportowego w ramach programu Orlik Plus

179 695,96 + roboty uzupełniające 38 985,70

 

Ładna

2008-2009

Kanalizacja Pogórska Wola etap II wraz z magistralą wodociągową

3 693 006,58,

Pogórska Wola

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 103 m Skrzyszów Górny

95 317,26 + rob uzupełniające 4 509,85

 

Skrzyszów

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 690 m + parking k. kościoła

480 772,02 + rob. Uzupełniające 61 583,99

 

Łękawica

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 160 m- Skrzyszów Górny

95 888,55 + rob. Uzupełniające 15 572,86

 

Skrzyszów

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 225 m

156 044,05

Szynwałd

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 502 m z poszerzeniem drogi o 1 m– Schetynówka

329 392,80

Ładna

 2009-2010

 Odnowa centrum wsi Skrzyszów

980 983,74 + roboty uzupełniające 53 690,26

 

Skrzyszów

2010

Remont i rozbudowa OSP w Łękawicy

1 110 000,00

 

Łękawica

2009-2010

Wykonanie aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego

427 366,00

Wszystkie miejscowości

2009-2010

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad. 2) i wodociągu (zad. 5) w Ładnej

1 933 020

Ładna

2010-2011

Wykonanie odcinka wodociągu Pogórska Wola – Ładna (przysiółek Jaźwiny)– etap II

3 480 776,96

Ładna, Pogórska Wola

 

2010

Budowa odcinka chodnika o długości 260 m +125 m– Skrzyszów Górny

149 405,85 + roboty uzupełniające 74 538,24

 

Skrzyszów

2010

Budowa odcinka chodnika o długości 140 m

80 030,10

Szynwałd

 

2006-2010

 

Kanalizacja

kwota pozyskanych środków z funduszu ISPA 10 600 000 Ładna, Łękawica, Szynwałd
Łącznie przez okres całej kadencji

 

Drogi gminne23 655 m + planowane do realizacji (Powodziówka III) 1 740,00 m

 

___

 

 

Drogi w całej gminie

UCHWAŁA Nr XXXIV/336/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Szynwałdzie.§ 1.

1. Uznaje się za celowe i wyraża się zgodę na nabycie od Gminnej Spółdzielni „SCH” GUMNISKA w Tarnowie na rzecz Gminy Skrzyszów zabudowanej działki Nr 1804/4 położonej w Szynwałdzie.
2. Nabyta działka wchodzić będzie w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod targowisko.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXVIII/278/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Szynwałdzie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH

 


 UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW ze stycznia 2010

 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2009/2010 W SZYNWAŁDZIE

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ I GIMNAZJUM W SZYNWAŁDZIE - PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE:

 W Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało 19 oddziałów. W szkole podstawowej w 12 oddziałach uczyło się 232 uczniów, a w dwóch oddziałach przedszkolnych wychowaniem i kształceniem objęto 43 dzieci 6 – letnich. Gimnazjum w Szynwałdzie liczyło 144 uczniów kształcących się w 7 oddziałach.

L.p. Szkoła podstawowa Gimnazjum Liczebność oddziału W tym nauczanie indywidualnie

1

0A

 

22

 

2

0B

 

21

 

3

IA

 

15

 

4

IB

 

16

 

5

IIA

 

16

 

6

IIB

 

16

 

7

IIIA

 

22

 

8

IIIB

 

22

 

9

IVA

 

22

 

10

IVB

 

18

 

11

VA

 

20

 

12

VB

 

18

 

13

VIA

 

25

 

14

VIB

 

22

 

15

 

IA

26

 

16

 

IB

20

 

17

 

IIA

18

1

18

 

IIB

20

1

19

 

IIIA

20

 

20

 


IIIB

20

1

21

 

IIIC

20

1

Liczebność uczniów szkoły podstawowej wynosiła 232, liczebność gimnazjum – 143, liczebność oddziałów przedszkolnych – 43, co daje w sumie liczbę 420 dzieci. Średnia liczebność uczniów w oddziale wynosi: 20,0.

W gimnazjum 2 uczniów ( klasa III b c ) objętych było nauczaniem indywidualnym specjalnym ze względu na umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego ( mózgowe porażenie dziecięce oraz zespół Downa). Ponadto uczeń klasy IIb gimnazjum realizował dodatkowe 4 godziny nauczania indywidualnego ze względu na głęboką wadę wzroku. Również przez blisko 8 miesięcy roku szkolnego 2009/2010 jedna uczennica klasy IIa gimnazjum ze względu na leczenie i rehabilitację po poważnym wypadku drogowym realizowała nauczanie indywidualne w domu w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

KADRA PEDAGOGICZNA. Kadrę pedagogiczną stanowiło 41 nauczycieli ( 25 dyplomowanych, 8 mianowanych, 7 kontraktowych, 1 stażysta) posiadających wyższe wykształcenie i kwalifikacje z zakresu 1, 2 lub nawet 3 specjalności. W minionym roku szkolnym swe kwalifikacje zawodowe podnosiło 6 nauczycieli ( studia podyplomowe ).

Nauczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej Nr i Gimnazjum w Szynwałdzie aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli formach doskonalenia: kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatach, konferencjach, seminariach. Jak wykazały końcowe roczne ankiety podsumowujące pracę szkoły oraz sprawowany nadzór dyrektora i wicedyrektora szkoły, każdy nauczyciel uczestniczył w minionym roku szkolnym średnio w 2 zewnętrznych formach doskonalenia.

Prężnie działał Wewnątrzszkolny System Doskonalenia. W ramach WDN zorganizowano w roku szkolnym 2009/2010 Rady Szkoleniowe:

- Wdrażanie nowej podstawy programowej – analiza warunków i sposobu realizacji. Relacjonowanie działań potwierdzających planowanie i realizację nowej podstawy programowej. Plusy dotychczasowej pracy/ napotkane trudności. W jaki sposób warunki i wyposażenie szkoły sprzyjają realizacji nowej podstawy programowej

- EWD – Edukacyjna Wartość Dodana w kontekście analizy wyników sprawdzianu/egzaminu i podnoszenia jakości nauczania.

(więcej szczegółów i źródło ›› INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH (doc.) www.wrotamalopolski.pl)

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Analiza przebiegu awansu zawodowego nauczycieli pozwala na następujące zestawienie za miniony rok szkolny: Nauczyciele w Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie wg stopni awansu zawodowego

Stopień awansu zawodowego

Liczba nauczycieli

Odbywających staż na stopień

Nauczyciel dyplomowany

25

2

Nauczyciel mianowany

8

 

Nauczyciel kontraktowy

7

2

Stażysta

1

 

 

 NAGRODY I ODZNACZENIA Spośród 41 – osobowego grona pedagogicznego wielu nauczycieli w uznaniu za efekty swej pracy zostało nagrodzonych przez dyrektora szkoły Nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Byli to: Nauczyciele: (kwota nagrody wyniosła 800 zł)

1. mgr Beata Mazur
2. mgr Lucyna Hajduk
3. mgr Agata Gębica
4. mgr Alicja Stańczyk
5. mgr Jolanta Szczęch
6. mgr Justyna Stańczyk
7. mgr Wanda Półkoszek – Budzik

8. mgr Anna Micek
9. mgr Edyta Górka
10. mgr Jolanta Krakowska
11. mgr Iwona Poręba
12. mgr Maria Chwistek
13. mgr Lucyna Stec

Nagrodę Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie otrzymały:
- mgr Stanisława Siemek – dyrektor szkoły,
- mgr Anna Niemiec – nauczyciel historii
- pani Janina Czarnik – pracownik administracji.

WYRÓŻNIENIE "SAPERE AUSO" Niewątpliwym, niepodważalnym osiągnięciem szkoły w zakresie najwyższego poziomu nauczania i wychowania jest uzyskanie przez 6 uczniów gimnazjum stypendiów Małopolskiej Fundacji Przedsiębiorczości i nadanie Gimnazjum w Szynwałdzie Statuetki i Wyróżnienia SAPERE AUSO. To wielka nagroda dla szkoły, która wespół z Uniwersytetem Jagiellońskim, V krakowskim LO i III tarnowskim LO posiada największe osiągnięcia edukacyjne uczniów w województwie małopolskim. Należy stwierdzić, że osiągnięcia te i przyznane naszym uczniom stypendia zawierają się w jednej dziedzinie: wszyscy stypendyści to laureaci Ogólnopolskiego konkursu Historycznego „ Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego...”

SZKOLNE INICJATYWY

- Jasełka, spektakle bożonarodzeniowe
- spektakle – wieczornice
- Przyznawanie Odznak Honorowych Przyjaciół Szkoły i coroczne Spotkania – Biesiady Honorowych Przyjaciół Szkoły ( w styczniu 2010r. odbyła się VI edycja ),
- Szkolne Festyny Rodzinne
- Regionalny Przegląd Pieśni Legionowych
- wewnątrzszkolne konkursy
- akcje charytatywne związane z okresem Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych ( pomoc rzeczowa dla potrzebujących mieszkańców Szynwałdu organizowana przez szkolne koło PCK i szkolną grupę wolontariatu
- działalność 2 szkolnych zespołów teatralnych: Grupy Teatralnej „Na Chwilę” oraz młodszej grupy teatralnej „ Tęcza” przygotowujących dla szkolnego oraz pozaszkolnego środowiska kilka premierowych spektakli w ciągu roku

(więcej szczegółów i źródło ›› INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH (doc.) www.wrotamalopolski.pl)


UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r.  na 2010 rok

Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Szynwałdzie

Skrzyszów, 2010-07-12
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr: pn 07/10.
Nazwa zadania: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012" w Szynwałdzie".
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, spośród ofert ważnych, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: SPORTPROJEKT Sp. z o.o. 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6 a.
Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza cenowo (uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium – cena 100%), spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiotowym przetargu nastąpi w terminie, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt. 2, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data zamówienia: 2010-06-15
Miejscowość: Szynwałd/Skrzyszów/powiat tarnowski
Skrzyszów: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Szynwałdzie
Numer ogłoszenia: 168870 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:  Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) Wariant I wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) Typ włókna: monofil. Skład chemiczny włókna; polietylen. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien-m² - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) - wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa I sposób - podbudowa przepuszczalna Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: I sposób: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. - wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki - wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)- 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). Chodniki i powierzchnie utwardzone Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ). 2.6. Budynek zaplecza boisk sportowych Wszystkie roboty związane z budową budynku zaplecza boisk sportowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
typowa_siwz_orlik_edycja_2010.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ
STWiOR.rar
Załącznik nr 2 do SIWZ
budynek.rar, pdfelektrykazagospodarowanie.rar, zagospodarowanie.rar, pdfbudynekelektryka.rar, Opistech_KANDESZCZ.pdf, wewninstalacje.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zapleczeprzedmiary.rar, wodkanprzedmiary.rar, budowlaneprzedmiary.rar, przedmiarelektrykabudynek.pdf, przedmiarelektrykazagospodarowanie.pdf

Czytaj całość dokumentu ›› (www.wrotamalopolski.pl / 2010-07-23)


UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r.  na 2010 rok

 GP. 7624/1/10 Skrzyszów, dnia 4. 06. 2010 r.

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze. zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze. zm./ Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia że w dniu 4 czerwca 2010 r. została wydana decyzja znak: GP. 7624/1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa SZYNWAŁD – etap VI” obejmującego sieć wodociągową PE 160 mm, PE 110/90 mm wraz z przyłączami domowymi PE 40 mm w miejscowości Szynwałd .

Przedmiotowa decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Skrzyszów, parter , pok. 5 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Szynwałdzie.

Wójt Gminy Skrzyszów (-)inż. Józef Gądek (www.skrzyszow.pl/2010-06-06)

 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrzyszów o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości. Działając na podstawie art.97a w związku z art.97 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego(tj.Dz.U.z 2000r.Nr 98,poz.1071 ze zm.)w związku z art.8 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1052/1,1061,1064/1,1096,1113,1114,1131/1,1187/1, 1236, 1239/7,1247/2,1251, 1259,1264,1281/2, 1281/3,1281/4,1284/1,1285,1305/1,1309/5,1321/1,1418/2,1454,1455,1459,1470/1,1470/2,1473/2,1517, 1533,1538, 1590/1 położone w obrębie Skrzyszów oraz nr 10/2,1198/1,1203,1204/1,1215,1219,1224,1293,1295 położone w obrębie Szynwałd, w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego” Etap I ,Część C ,Budowa-Zbiornik Skrzyszów. Zgodnie z art.10 Kpa Wójt informuje o uprawnieniach stron tego postępowania polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania (przeglądania akt sprawy, uzyskiwania wyjaśnień, składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.) Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy www.Skrzyszow.pl i w prasie o zasięgu ogólnopolskim na okres 2 miesięcy ,począwszy od dnia 26 kwietnia 2010r. . Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia nie zgłoszą się osoby mogące udokumentować przysługujące im prawo własności do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziałów w/w nieruchomości. Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642, Gospodarka Nieruchomościami.

WÓJT GMINY SKRZYSZÓW inż. Józef Gądek (źródło: www.skrzyszow.pl dodano/2010-04-28)

BUDŻET GMINY SKRZYSZÓW NA 2010 ROK

  § 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 30 372 911,58 zł w tym:
1. dochody bieżące 29 907 273,58 zł. 2. dochody majątkowe 465 638,00 zł jak w załączniku nr 1.

  § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 36 682 412,58 zł jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączą kwotę: 26 872 726,58 zł w tym:
 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 931 661,00 zł z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 215 497,00 zł
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j. b 5 716 164,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 755 690,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 274 354,00 zł czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

UCHWAŁA Nr XXIX/283/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW

Z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2 0 0 9 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 140 996,00 zł
Szczegółowa tabela dochodów i wydatków (doc.)
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 1 680 986,42 zł
Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę: 87 915,42 zł (140 996,00 – 228 911,42 = - 87 915,42)
Plan dochodów po zmianach : 31 720 951,66 zł
§ 2
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 698 265,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 1 680 986,42 zł
Wydatki budżetu gminy czytaj całość (doc.)

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę : 982 721,42 zł (698 265,00 – 1 680 986,42 = - 982 721,42 )

Plan wydatków po zmianach: 36 226 289,66 zł

§ 3

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Skrzyszów kwotę 894 806,00 zł (kredyt na pokrycie deficytu). W związku z dokonanymi zmianami deficyt wynosi 4 505 338,00 zł i będzie pokryty z:

- wolne środki 2 726 841,00
- pożyczki i kredyty 1 778 497,00
Po zmianach:
Planowane dochody - 31 720 951,66 zł
Planowane wydatki - 36 226 289,66 zł
Deficyt - 4 505 338,00 zł
Przychody: 5 894 513,00 zł
Wolne środki + 2 766 841,00 zł
Pożyczki i kredyty + 3 127 672,00 zł
Rozchody - 1 389 175,00 zł
w tym: Spłata pożyczek i kredytów 1 349 175,00 zł Udzielona pożyczka 40 000,00 zł

§ 4

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały, załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody), oraz załącznik Nr 6 – wydatki majątkowe, załącznik Nr 7 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Nr 13 (Prognoza długu publicznego

do Uchwały budżetowej Nr XIX/179/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2,Nr 3, Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
W Uchwale Budżetowej na rok 2009 Gminy Skrzyszów Nr XIX/179/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie
przejściowego deficytu - do kwoty 1 000 000,00 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1 778 497,00 zł
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów - do kwoty 1 349 175,00 zł

§ 6
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załączniki
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2 0 0 9 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/ 283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

czytaj całość dokumentu (doc.)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2 0 0 9 R O K

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/ 283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 czytaj całość dokumentu (doc.)

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

czytaj całość dokumentu (doc.)

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY w latach 2 0 1 0 - 2 0 1 9
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Stan zadłużenia na koniec roku 2008 wynosi: 10 031 329 zł
Umorzenie pożyczek przez WFOŚ i GW w Krakowie 98 465 + 78 914 zł = 177 379 zł

czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKRZYSZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 r.

§ 1
 Uchwala się program współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31


UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r. na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/286/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Skrzyszów zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Skrzyszów zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2009 na kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP w Pogórskiej Woli.
§ 2.
Zobowiązanie określone w § 1 pokryte zostanie z dochodów Gminy Skrzyszów i ujęte będzie w budżecie Gminy Skrzyszów na 2010 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKRZYSZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 r.
§ 1.
Uchwala się program współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2010
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skrzyszów na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2010
Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179 poz.1485 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skrzyszów na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytajcałość dokumentu (doc.)

2009-12-31

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW I NIEKTÓRYCH INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO.
§ 1.
Ustala się dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIX/181/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2009 r. Nr 89, poz.641/.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Skrzyszów.
Na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku "Tarnowskich Wodociągów" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. przedstawione przez „Tarnowskie Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 marca 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

WYKAZ APORTÓW RZECZOWYCH do "Tarnowskich Wodociągów" Spółka z o.o.
§ 1.
Wnosi się do „Tarnowskich Wodociągów” Spółka z o.o. jako aport rzeczowy sieć kanalizacyjną z przyłączami w Pogórskiej Woli o wartości 3 439 207,10 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31
UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości w Pogórskiej Woli.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz § 8 załącznika do uchwały Nr XIV/144/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 548, poz.3565 zm. Nr 731, poz.5121/ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy tj. POLKOMTEL S.A. na okres do 31 stycznia 2021 r. części działki ewidencyjnej nr 2231 w Pogórskiej Woli o pow.0,03 ha.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 24 lutego 2011 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31
UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Skrzyszów na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Gminy Skrzyszów na 2010 rok stanowiący załącznik nr. 1 do uchwały.
§ 2.
Przyjmuje się przedłożone przez Komisje Rady Gminy plany pracy na 2010 rok stanowiące załączniki nr 2 - 4 do uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj

całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

Biuletyn Informacji publicznej

 Obwieszczenia Gminy Skrzyszów Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – zmiana nr. 3.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów dotycząca Szynwałdu, (dopuszczenia lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w terenie 1.UKs w Szynwałdzie – Świniogóra).

 (artykuł dodany: 2009-12-28)
   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd