Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 1
Poprzedni tydzień: 19
Poprzedni miesiąc: 90
Ogółem: 87674

Poland 81.4%Poland
United States 7.4%United States
United Kingdom 5.5%United Kingdom
Russian Federation 1.8%Russian Federation
China 1.8%China
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Urząd Gminy Skrzyszów

Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2013

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów. Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Skrzyszów Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2013 r. do 9.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, pokój nr 5, w godzinach: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30. czytaj całą treść stydium ›› (2013-09-22)


Modyfikacja treści SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przetargu) do przetargu pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd". Województwo Małopolskie Skrzyszów, dnia 13.09.2013 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego, zmiana treści SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd". Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd", na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia się treść SIWZ w ten sposób że:

Załącznik nr 2 (mapa Świniogóry) i załącznik nr 3 (mapa Paproci) do SIWZ  zostają doszczgółowione w zakresie włączenia projektowanej sieci do istniejącej przyjmując nowy kształt.
zal3Paprocmodyfikacja.pdf
zal2Swiniogoramodyfikacja.pdf Skrzyszów, dnia 13.09.2013 r. 
(2013-09-16)


UCHWAŁA NR XXI/245/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 – 2016". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 - 2016",
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 – 2016" przeczytaj cały program ››
PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR


 

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd