Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 29
Poprzedni miesiąc: 81
Ogółem: 87804

Poland 91.9%Poland
United States 3.2%United States
Belgium 1.6%Belgium
China 1.6%China
Germany 1.6%Germany
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Urząd Gminy Skrzyszów

Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2013

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów. Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Skrzyszów Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2013 r. do 9.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, pokój nr 5, w godzinach: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30. czytaj całą treść stydium ›› (2013-09-22)


Modyfikacja treści SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przetargu) do przetargu pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd". Województwo Małopolskie Skrzyszów, dnia 13.09.2013 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego, zmiana treści SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd". Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd", na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia się treść SIWZ w ten sposób że:

Załącznik nr 2 (mapa Świniogóry) i załącznik nr 3 (mapa Paproci) do SIWZ  zostają doszczgółowione w zakresie włączenia projektowanej sieci do istniejącej przyjmując nowy kształt.
zal3Paprocmodyfikacja.pdf
zal2Swiniogoramodyfikacja.pdf Skrzyszów, dnia 13.09.2013 r. 
(2013-09-16)


UCHWAŁA NR XXI/245/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 – 2016". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 - 2016",
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skrzyszów na lata 2013 – 2016" przeczytaj cały program ››
PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR


 


Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2012


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 września 2012 roku.
W sprawie ogłoszenia uchwały Nr XVII/201/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza poniżej treść uchwały: UCHWAŁA Nr XVII/201/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 14 września 2012 r. W sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art.419 § 2 i § 4, art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm./ oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.113 z późn. zm./ na wniosek Wójta Gminy Skrzyszów Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Dokonuje się podziału Gminy Skrzyszów na 15 okręgów wyborczych.
2.Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXII/260/02 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Skrzyszowie /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 193, poz.2846/.
§ 4.
Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Małopolskiemu w Krakowie i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
§ 5.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ Bartłomiej MĄCIOR

Załącznik do uchwały Nr XVII/201/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 14 września 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Nr XIX/227/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych czytaj treść obwieszczenia ››

PODZIAŁ GMINY SKRZYSZÓW NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

1.Liczba mieszkańców Gminy Skrzyszów wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.: 13 742¹).

2.Liczba wybieranych radnych: 15.

3.Jednolita norma przedstawicielstwa: 916,13.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

SKRZYSZÓW: Nr 1 – Nr 80, Nr 246 – Nr 320C

960

1

2

SKRZYSZÓW: Nr 81 – Nr 245

974

1

3

SKRZYSZÓW: Nr 321 – Nr 390, Nr 560 – do końca

909

1

4

SKRZYSZÓW: Nr 391 – Nr 559

937

1

5

ŁADNA: Nr 1 – Nr 85

819

1

6

ŁADNA: Nr 86 – do końca

812

1

7

ŁĘKAWICA: Nr 1 – Nr 114, Nr 401 – do końca

738

1

8

ŁĘKAWICA: Nr 115 – Nr 211A, Nr 354 – Nr 400

715

1

9

ŁĘKAWICA: Nr 212 – Nr 353

824

1

10

POGÓRSKA WOLA: Nr 1 – Nr 107

989

1

11

POGÓRSKA WOLA: Nr 108 – Nr 266, Nr 411 – do końca

970

1

12

POGÓRSKA WOLA: Nr 267 – Nr 410

985

1

13

SZYNWAŁD: Nr 1 – Nr 132, Nr 433 – Nr 440, Nr 442 – Nr 450, Nr 463 – Nr 485, Nr 565

1027

1

14

SZYNWAŁD: Nr 133 – Nr 251A, Nr 296 – Nr 304, Nr 414 – Nr 414A, Nr 441 – Nr 441A, Nr 486 – Nr 561, Nr 564 – do końca numery parzyste

1022

1

15

SZYNWAŁD: Nr 252 – Nr 295, Nr 305 – Nr 413A, Nr 415 – Nr 432A, Nr 451 – Nr 462, Nr 562 – Nr 563B, Nr 565B

1085

1

¹). Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art.13 ust.2 Kodeksu wyborczego).

WÓJT /-/ Marcin KIWIOR
(2012-09-25)


UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 marca 2012 roku Nr. XIII/169/12, w sprawie zajęcia stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć stanowisko w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam w brzmieniu:
Rada Gminy Skrzyszów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nieprzyznania katolickiej Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Mieszkańcy Gminy Skrzyszów są przekonani, że KRRiT zastosowała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe i dyskryminacyjne kryteria. Wg ustawy: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców, oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” /art. 6 ust. l / i dlatego domagamy się respektowania tego zapisu i zdecydowanie protestujemy przeciwko medialnemu internowaniu 6 milionów odbiorców.
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.
Rada Gminy Skrzyszów solidaryzując się ze swoimi obywatelami, zwraca się do KRRiT o zweryfikowanie swojego stanowiska i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.
§ 2.
Zobowiązać Wójta Gminy Skrzyszów do przesłania niniejszej uchwały do podmiotów wymienionych poniżej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR


 


Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2011


UCHWAŁA Nr XII/147/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1, 1.Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwior od 1 stycznia 2012 r. w następującej wysokości:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5300 zł,
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1700 zł,
3/ dodatek specjalny w wysokości 35 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 2450 zł.
2.Ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2 Traci moc uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2012-01-02
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, § 6 i załącznika Nr. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50, poz.398 zm. Nr 220 poz.1721 z 2011 r. Nr 144, poz.858.

Uchwały rady gminy z dnia 29 grudnia Likwidacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Szynwałdzie.

UCHWAŁA Nr XII/142/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1, 1.Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szynwałdzie.
2.Wstępnie wyznacza się Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie jako placówkę w której kontynuować będą naukę uczniowie likwidowanej szkoły.
§ 2, Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.
§ 3, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2012-01-02
Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

UCHWAŁA Nr XII/148/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz członkom rad sołeckich oraz określenia ich wysokości. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XI/113/04 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz członkom rad sołeckich oraz określenia ich wysokości zmienionej uchwała Nr XIII/136/04 z dnia 7 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 w ust.2 wyrazy „400 zł /słownie: czterysta złotych/ ” zastępuje się wyrazami „520 zł /słownie: pięćset dwadzieścia złotych/.”,
2/ w § 2 w ust.1 wyrazy „620 zł /słownie: sześćset dwadzieścia złotych/” zastępuje się wyrazami „800 zł /słownie: osiemset złotych/.”.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR
Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 późn.zm.

 UCHWAŁA Nr XII/149/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Skrzyszów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi położone we wsi Szynwałd:
1) nazwa zwyczajowa ,"Stara Droga"
2) nazwa zwyczajowa ,"Żywcówki"
3) nazwa zwyczajowa ,"Japonia"

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

UCHWAŁA Nr XII/138/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrzyszów. Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie:
1) ogólnodostępnych placów zabaw działających poza placówkami przedszkolnymi,
2) obiektów sportowych Orlik 2012 w Skrzyszowie i Szynwałdzie.
2. Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w odległości:
1) 50 metrów wokół pomnika "Heleny Marusarz" usytuowanego w Pogórskiej Woli,
2) 50 metrów wokół pomnika "Kruk" usytuowanego w Skrzyszowie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.(artykuł dodany/2012-01-14 Informacja z, "Biuletyn Informacji Publicznej")


UCHWAŁA Nr XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

UCHWAŁA NR XI/122/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.
Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. /M.P. Nr 95 poz.
969/ z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 41,40 zł za 1 dt.
2. Obniżona do kwoty 41,40 zł za 1 dt średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku
rolnego na 2012 rok na terenie Gminy Skrzyszów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR
(artykuł dodany/2011-12-08, źródło: www.wrotamalopolski.pl)


ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze. zm./ w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm./

Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia że w dniu 28.06.2011 r. została wydana decyzja znak GP.6220.1.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa ścieżki rowerowej z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej 1357K Tarnów – Żurowa – Ołpiny w km 9+941 do 10+985 (1,044 km), na działce 2402/1 w miejscowości Szynwałd" Przedmiotowa decyzja wraz aktami sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Skrzyszów, tj od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530 oraz w poniedziałek od godz. 900 do 1700 w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Skrzyszów, parter , pokój nr 5. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów pod adresem www.skrzyszów.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Szynwałdzie. Wójt Gminy Skrzyszów mgr Marcin Kiwior. Skrzyszów, dnia 28.06 2011 r. (źródło: www.skrzyszow.pl, artykuł dodano / 2011-06-30)


Uchwała nr. VI/65/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w składach Komisji Rady Gminy. Data: 2011-05-30, Numer: 65, Kadencja: 2010-2014

Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Odwołuje się ze składu Komisji:
1/ Rewizyjnej – pana Stanisława Barnasia – wiceprzewodniczącego Komisji,
2/ Edukacji Sportu Zdrowia i Porządku Publicznego – pana Łukasza Palucha.
2. Powołuje się w skład Komisji:
1/ Rewizyjnej – pana Łukasza Palucha – jako członka Komisji,
2/ Edukacji Sportu Zdrowia i Porządku Publicznego – pana Stanisława Barnasia – jako członka Komisji.
3. Powołuje się pana Piotra Kiwiora na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR (źródło: www.wrotamalopolski.pl, artykuł dodano / 2011-06-10)


KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SKRZYSZOWIE z dnia 15 maja 2011 r.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SKRZYSZOWIE PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH WYBRANYCH W DNIU 15 MAJA 2011 r. I OBSADZONYCH BEZ WYBORU NA TERENIE GMINY SKRZYSZÓW:

SOŁECTWO SZYNWAŁD

SOŁTYS: Maria ŻYWIEC

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Stanisław MĄCIOR 2. Kazimierz STAŃCZYK 3. Wojciech STAŃCZYK

SOŁECTWO SKRZYSZÓW

SOŁTYS: Halina MONDEL

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Piotr MŁYŃSKI 2. Jarosław MOTYKA 3. Czesław Jan PAWLIK

SOŁECTWO ŁĘKAWICA

SOŁTYS: Stanisław Ludwik STAROSTKA

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Tomasz Jacek BIEŃ 2. Andrzej JANUŚ 3. Andrzej OBAL

SOŁECTWO ŁADNA

SOŁTYS: Stanisław BARNAŚ

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1.Piotr CHRUPEK 2. Eugeniusz SIEDLIK 3. Paweł SYSŁO

SOŁECTWO POGÓRSKA WOLA

SOŁTYS: Jerzy Józef WYWROT

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Bogdan Krzysztof BURCHART 2. Jan ŚWIĄTEK 3. Andrzej Eugeniusz WZOREK

 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ /-/ Kazimiera ORDOWSKA (artykuł dodano / 2011-05-15)


UCHWAŁA Nr V/49/11 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.

Na podstawie art.5 ust.5, art.6 ust.1 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.) Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skrzyszów ponad realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie nauczanie, wychowanie i opiekę uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Usługi świadczone ponad ustaloną w ust.1 normę godzinową pracy przedszkola obejmują:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Za każdą usługę określoną w ust.2 ustala się opłatę w wysokości 1,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 2.
Opłatę za miesiąc bieżący wnosi się do 15 danego miesiąca.
§ 3.
Opłata o której mowa w § 1 ust.3 ulega obniżeniu o 50% w przypadku uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa, za drugie i każde następne dziecko.
§ 4.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin podstawy programowej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr IX/87/03 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 13 poz.170/.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

2011-03-31 PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR

(źródło: www.wrotamalopolski.pl artykuł dodany / 2011-04-26)

UCHWAŁA Nr II/5/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrzyszów.

§ 1.
Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwior od 6 grudnia 2010 r. w następującej wysokości:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł,
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł,
3/ dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 1890 zł.
Ponadto zgodnie z art.38 ust.1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz.1458/ Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 384 zł.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej MĄCIOR 2010-12-06          (źródło: www.wrotamalopolski.pl / 2011-01-03)


 


Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2010

 Nowy Samorząd Gminy Skrzyszów. Na inauguracyjnej sesji nowa rada zebrała się 3 grudnia. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Bartłomiej Mącior. Podczas sesji Rady Gminy Skrzyszów 6 grudnia 2010 roku nowo wybrany wójt Marcin Kiwior złożył ślubowanie na kadencję 2010 – 2014. kandydował z listy ”KWW Razem w Przyszłość”. W piętnastoosobowej Radzie Gminy Skrzyszów zasiada dziewięciu radnych z ”Wspólnoty Samorządowej” i 6 z KWW Razem w Przyszłość. więcej w zakładce ›› Nasza Gmina (artykuł dodany: 2010-12-16)
 UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o realizacji inwestycji gminnych. Przyjmuje się przedstawioną przez Wójta Gminy informację o realizacji inwestycji gminnych w okresie kadencji 2006-2010. Informacje o zrealizowanych inwestycjach przez Gminę Skrzyszów podczas kadencji Józefa Gondka. (artykuł dodany / 2010-12-08)

 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2009/2010 W SZYNWAŁDZIE

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ I GIMNAZJUM W SZYNWAŁDZIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE:

W Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało 19 oddziałów. W szkole podstawowej w 12 oddziałach uczyło się 232 uczniów, a w dwóch oddziałach przedszkolnych wychowaniem i kształceniem objęto 43 dzieci 6 – letnich. Gimnazjum w Szynwałdzie liczyło 144 uczniów kształcących się w 7 oddziałach. (artykuł dodany / 2010-12-07)

UCHWAŁA Nr XXXIV/340/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o realizacji inwestycji gminnych.

§ 1.

Przyjmuje się przedstawioną przez Wójta Gminy informację o realizacji inwestycji gminnych w okresie kadencji 2006-2010.w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Skrzyszów podczas kadencji 2006 - 2010

Rok

Rodzaj inwestycji

Kwota

Miejscowość realizacji

 

2007

 

Oddanie do użytkowania Sali gimnastycznej w Pogórskiej Woli wraz z wyposażeniem 

Sala gimnastyczna – 1 723 487,91

Wyposażenie – 87 586,00

 

Pogórska Wola

2007

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie 

106 729,47

Skrzyszów

2007

Termomodernizacja budynku SP w Łękawicy wraz z wymianą stolarki okiennej 

336 080,75

Łękawica

2007

Remont kuchni przy SP w Łękawicy 

182 969,21

Łękawica

2007

Budowa odcinka chodnika o długości 280 m – początek w stronę Tarnowa

119 545,29

Skrzyszów

2007

Budowa odcinka chodnika o długości 150 m – etap I

90 913,96 + roboty dodatkowe 14 098,32

Szynwałd

2007

Wykonanie odcinka wodociągu Szynwałd zad IV etap 1

178 974,96

Szynwałd

2008

Adaptacja strychu w GCKiB w Skrzyszowie 

40 000

Skrzyszów

2008

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie – stara część

131 286,92

Skrzyszów

 

2008

Wykonanie odwiertów pod pompę ciepła dla Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie oraz opracowanie dokumentacji

Roboty przygotowawcze i odwierty 52 689,00

 

Skrzyszów

2008

Budowa kompleksu boisk sportowych w Skrzyszowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

boiska 1 613 633,91, zaplecze 297 680,00

 

Skrzyszów

2008

Adaptacja II piętra starego Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie na przychodnię rehabilitacyjną

Zadanie zrealizowane przez GZOZ w Skrzyszowie – dofinansowanie PFRON

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 220 m

87 483,67 + rob. Uzupełniające 27 633,99

 

Skrzyszów

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 490 m

 

184 715,87 + rob. Uzupełniające 16 423,98

 

Skrzyszów

2008

Wykonanie odcinka wodociągu Ładna – końcówka zad IV

40 533,59

Ładna

2008

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad. 2) i odcinka wodociągu (zad 5) w Ładnej

217 844,71

Ładna

2008

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad.1 etap III) i wodociągi (zad. IV, etap 1+2)

3 952 413,18

Szynwałd

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 230 m – Głowacki

189 177,48 + roboty uzupełniające 49 989,02

 

Ładna

 

2009

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola w Skrzyszowie

Ośrodek zdrowia – 202 250,00

Przedszkole 20 000,00

 

Skrzyszów

2009

Zakup sceny do występów artystycznych

 

108 998

Dla wszystkich miejscowości

 

2009

Adaptacja budynku Rybakówki na zaplecze sanitarno – szatniowe w ramach programu Orlik Plus

292 014,46 + roboty Uzupełniające 49 969,55 + wyposażenie 12 000

 

Skrzyszów

2009

Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Łękawicy

59 780,00

Łękawica

2009

Wykonanie projektu rozbudowy OSP

40 000

Łękawica

2009

Wykonanie projektu rozbudowy OSP

38 000

Pogórska Wola

 

2009

Wykonanie odwodnienia boiska oraz rozbudowa zaplecza sportowego w ramach programu Orlik Plus

179 695,96 + roboty uzupełniające 38 985,70

 

Ładna

2008-2009

Kanalizacja Pogórska Wola etap II wraz z magistralą wodociągową

3 693 006,58,

Pogórska Wola

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 103 m Skrzyszów Górny

95 317,26 + rob uzupełniające 4 509,85

 

Skrzyszów

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 690 m + parking k. kościoła

480 772,02 + rob. Uzupełniające 61 583,99

 

Łękawica

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 160 m- Skrzyszów Górny

95 888,55 + rob. Uzupełniające 15 572,86

 

Skrzyszów

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 225 m

156 044,05

Szynwałd

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 502 m z poszerzeniem drogi o 1 m– Schetynówka

329 392,80

Ładna

 2009-2010

 Odnowa centrum wsi Skrzyszów

980 983,74 + roboty uzupełniające 53 690,26

 

Skrzyszów

2010

Remont i rozbudowa OSP w Łękawicy

1 110 000,00

 

Łękawica

2009-2010

Wykonanie aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego

427 366,00

Wszystkie miejscowości

2009-2010

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad. 2) i wodociągu (zad. 5) w Ładnej

1 933 020

Ładna

2010-2011

Wykonanie odcinka wodociągu Pogórska Wola – Ładna (przysiółek Jaźwiny)– etap II

3 480 776,96

Ładna, Pogórska Wola

 

2010

Budowa odcinka chodnika o długości 260 m +125 m– Skrzyszów Górny

149 405,85 + roboty uzupełniające 74 538,24

 

Skrzyszów

2010

Budowa odcinka chodnika o długości 140 m

80 030,10

Szynwałd

 

2006-2010

 

Kanalizacja

kwota pozyskanych środków z funduszu ISPA 10 600 000 Ładna, Łękawica, Szynwałd
Łącznie przez okres całej kadencji

 

Drogi gminne23 655 m + planowane do realizacji (Powodziówka III) 1 740,00 m

 

___

 

 

Drogi w całej gminie

UCHWAŁA Nr XXXIV/336/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Szynwałdzie.§ 1.

1. Uznaje się za celowe i wyraża się zgodę na nabycie od Gminnej Spółdzielni „SCH” GUMNISKA w Tarnowie na rzecz Gminy Skrzyszów zabudowanej działki Nr 1804/4 położonej w Szynwałdzie.
2. Nabyta działka wchodzić będzie w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod targowisko.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXVIII/278/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Szynwałdzie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH

 


 UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW ze stycznia 2010

 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2009/2010 W SZYNWAŁDZIE

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ I GIMNAZJUM W SZYNWAŁDZIE - PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE:

 W Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało 19 oddziałów. W szkole podstawowej w 12 oddziałach uczyło się 232 uczniów, a w dwóch oddziałach przedszkolnych wychowaniem i kształceniem objęto 43 dzieci 6 – letnich. Gimnazjum w Szynwałdzie liczyło 144 uczniów kształcących się w 7 oddziałach.

L.p. Szkoła podstawowa Gimnazjum Liczebność oddziału W tym nauczanie indywidualnie

1

0A

 

22

 

2

0B

 

21

 

3

IA

 

15

 

4

IB

 

16

 

5

IIA

 

16

 

6

IIB

 

16

 

7

IIIA

 

22

 

8

IIIB

 

22

 

9

IVA

 

22

 

10

IVB

 

18

 

11

VA

 

20

 

12

VB

 

18

 

13

VIA

 

25

 

14

VIB

 

22

 

15

 

IA

26

 

16

 

IB

20

 

17

 

IIA

18

1

18

 

IIB

20

1

19

 

IIIA

20

 

20

 


IIIB

20

1

21

 

IIIC

20

1

Liczebność uczniów szkoły podstawowej wynosiła 232, liczebność gimnazjum – 143, liczebność oddziałów przedszkolnych – 43, co daje w sumie liczbę 420 dzieci. Średnia liczebność uczniów w oddziale wynosi: 20,0.

W gimnazjum 2 uczniów ( klasa III b c ) objętych było nauczaniem indywidualnym specjalnym ze względu na umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego ( mózgowe porażenie dziecięce oraz zespół Downa). Ponadto uczeń klasy IIb gimnazjum realizował dodatkowe 4 godziny nauczania indywidualnego ze względu na głęboką wadę wzroku. Również przez blisko 8 miesięcy roku szkolnego 2009/2010 jedna uczennica klasy IIa gimnazjum ze względu na leczenie i rehabilitację po poważnym wypadku drogowym realizowała nauczanie indywidualne w domu w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

KADRA PEDAGOGICZNA. Kadrę pedagogiczną stanowiło 41 nauczycieli ( 25 dyplomowanych, 8 mianowanych, 7 kontraktowych, 1 stażysta) posiadających wyższe wykształcenie i kwalifikacje z zakresu 1, 2 lub nawet 3 specjalności. W minionym roku szkolnym swe kwalifikacje zawodowe podnosiło 6 nauczycieli ( studia podyplomowe ).

Nauczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej Nr i Gimnazjum w Szynwałdzie aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli formach doskonalenia: kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatach, konferencjach, seminariach. Jak wykazały końcowe roczne ankiety podsumowujące pracę szkoły oraz sprawowany nadzór dyrektora i wicedyrektora szkoły, każdy nauczyciel uczestniczył w minionym roku szkolnym średnio w 2 zewnętrznych formach doskonalenia.

Prężnie działał Wewnątrzszkolny System Doskonalenia. W ramach WDN zorganizowano w roku szkolnym 2009/2010 Rady Szkoleniowe:

- Wdrażanie nowej podstawy programowej – analiza warunków i sposobu realizacji. Relacjonowanie działań potwierdzających planowanie i realizację nowej podstawy programowej. Plusy dotychczasowej pracy/ napotkane trudności. W jaki sposób warunki i wyposażenie szkoły sprzyjają realizacji nowej podstawy programowej

- EWD – Edukacyjna Wartość Dodana w kontekście analizy wyników sprawdzianu/egzaminu i podnoszenia jakości nauczania.

(więcej szczegółów i źródło ›› INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH (doc.) www.wrotamalopolski.pl)

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Analiza przebiegu awansu zawodowego nauczycieli pozwala na następujące zestawienie za miniony rok szkolny: Nauczyciele w Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie wg stopni awansu zawodowego

Stopień awansu zawodowego

Liczba nauczycieli

Odbywających staż na stopień

Nauczyciel dyplomowany

25

2

Nauczyciel mianowany

8

 

Nauczyciel kontraktowy

7

2

Stażysta

1

 

 

 NAGRODY I ODZNACZENIA Spośród 41 – osobowego grona pedagogicznego wielu nauczycieli w uznaniu za efekty swej pracy zostało nagrodzonych przez dyrektora szkoły Nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Byli to: Nauczyciele: (kwota nagrody wyniosła 800 zł)

1. mgr Beata Mazur
2. mgr Lucyna Hajduk
3. mgr Agata Gębica
4. mgr Alicja Stańczyk
5. mgr Jolanta Szczęch
6. mgr Justyna Stańczyk
7. mgr Wanda Półkoszek – Budzik

8. mgr Anna Micek
9. mgr Edyta Górka
10. mgr Jolanta Krakowska
11. mgr Iwona Poręba
12. mgr Maria Chwistek
13. mgr Lucyna Stec

Nagrodę Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie otrzymały:
- mgr Stanisława Siemek – dyrektor szkoły,
- mgr Anna Niemiec – nauczyciel historii
- pani Janina Czarnik – pracownik administracji.

WYRÓŻNIENIE "SAPERE AUSO" Niewątpliwym, niepodważalnym osiągnięciem szkoły w zakresie najwyższego poziomu nauczania i wychowania jest uzyskanie przez 6 uczniów gimnazjum stypendiów Małopolskiej Fundacji Przedsiębiorczości i nadanie Gimnazjum w Szynwałdzie Statuetki i Wyróżnienia SAPERE AUSO. To wielka nagroda dla szkoły, która wespół z Uniwersytetem Jagiellońskim, V krakowskim LO i III tarnowskim LO posiada największe osiągnięcia edukacyjne uczniów w województwie małopolskim. Należy stwierdzić, że osiągnięcia te i przyznane naszym uczniom stypendia zawierają się w jednej dziedzinie: wszyscy stypendyści to laureaci Ogólnopolskiego konkursu Historycznego „ Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego...”

SZKOLNE INICJATYWY

- Jasełka, spektakle bożonarodzeniowe
- spektakle – wieczornice
- Przyznawanie Odznak Honorowych Przyjaciół Szkoły i coroczne Spotkania – Biesiady Honorowych Przyjaciół Szkoły ( w styczniu 2010r. odbyła się VI edycja ),
- Szkolne Festyny Rodzinne
- Regionalny Przegląd Pieśni Legionowych
- wewnątrzszkolne konkursy
- akcje charytatywne związane z okresem Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych ( pomoc rzeczowa dla potrzebujących mieszkańców Szynwałdu organizowana przez szkolne koło PCK i szkolną grupę wolontariatu
- działalność 2 szkolnych zespołów teatralnych: Grupy Teatralnej „Na Chwilę” oraz młodszej grupy teatralnej „ Tęcza” przygotowujących dla szkolnego oraz pozaszkolnego środowiska kilka premierowych spektakli w ciągu roku

(więcej szczegółów i źródło ›› INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH (doc.) www.wrotamalopolski.pl)


UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r.  na 2010 rok

Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Szynwałdzie

Skrzyszów, 2010-07-12
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr: pn 07/10.
Nazwa zadania: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012" w Szynwałdzie".
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, spośród ofert ważnych, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: SPORTPROJEKT Sp. z o.o. 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6 a.
Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza cenowo (uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium – cena 100%), spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiotowym przetargu nastąpi w terminie, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt. 2, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data zamówienia: 2010-06-15
Miejscowość: Szynwałd/Skrzyszów/powiat tarnowski
Skrzyszów: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Szynwałdzie
Numer ogłoszenia: 168870 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:  Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) Wariant I wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) Typ włókna: monofil. Skład chemiczny włókna; polietylen. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien-m² - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) - wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa I sposób - podbudowa przepuszczalna Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: I sposób: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. - wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki - wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)- 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). Chodniki i powierzchnie utwardzone Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ). 2.6. Budynek zaplecza boisk sportowych Wszystkie roboty związane z budową budynku zaplecza boisk sportowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
typowa_siwz_orlik_edycja_2010.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ
STWiOR.rar
Załącznik nr 2 do SIWZ
budynek.rar, pdfelektrykazagospodarowanie.rar, zagospodarowanie.rar, pdfbudynekelektryka.rar, Opistech_KANDESZCZ.pdf, wewninstalacje.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zapleczeprzedmiary.rar, wodkanprzedmiary.rar, budowlaneprzedmiary.rar, przedmiarelektrykabudynek.pdf, przedmiarelektrykazagospodarowanie.pdf

Czytaj całość dokumentu ›› (www.wrotamalopolski.pl / 2010-07-23)


UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r.  na 2010 rok

 GP. 7624/1/10 Skrzyszów, dnia 4. 06. 2010 r.

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze. zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze. zm./ Wójt Gminy Skrzyszów zawiadamia że w dniu 4 czerwca 2010 r. została wydana decyzja znak: GP. 7624/1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa SZYNWAŁD – etap VI” obejmującego sieć wodociągową PE 160 mm, PE 110/90 mm wraz z przyłączami domowymi PE 40 mm w miejscowości Szynwałd .

Przedmiotowa decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Skrzyszów, parter , pok. 5 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skrzyszów i Rady Sołeckiej w Szynwałdzie.

Wójt Gminy Skrzyszów (-)inż. Józef Gądek (www.skrzyszow.pl/2010-06-06)

 Obwieszczenie Wójta Gminy Skrzyszów o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości. Działając na podstawie art.97a w związku z art.97 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego(tj.Dz.U.z 2000r.Nr 98,poz.1071 ze zm.)w związku z art.8 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1052/1,1061,1064/1,1096,1113,1114,1131/1,1187/1, 1236, 1239/7,1247/2,1251, 1259,1264,1281/2, 1281/3,1281/4,1284/1,1285,1305/1,1309/5,1321/1,1418/2,1454,1455,1459,1470/1,1470/2,1473/2,1517, 1533,1538, 1590/1 położone w obrębie Skrzyszów oraz nr 10/2,1198/1,1203,1204/1,1215,1219,1224,1293,1295 położone w obrębie Szynwałd, w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego” Etap I ,Część C ,Budowa-Zbiornik Skrzyszów. Zgodnie z art.10 Kpa Wójt informuje o uprawnieniach stron tego postępowania polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania (przeglądania akt sprawy, uzyskiwania wyjaśnień, składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.) Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy www.Skrzyszow.pl i w prasie o zasięgu ogólnopolskim na okres 2 miesięcy ,począwszy od dnia 26 kwietnia 2010r. . Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia nie zgłoszą się osoby mogące udokumentować przysługujące im prawo własności do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziałów w/w nieruchomości. Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642, Gospodarka Nieruchomościami.

WÓJT GMINY SKRZYSZÓW inż. Józef Gądek (źródło: www.skrzyszow.pl dodano/2010-04-28)

BUDŻET GMINY SKRZYSZÓW NA 2010 ROK

  § 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 30 372 911,58 zł w tym:
1. dochody bieżące 29 907 273,58 zł. 2. dochody majątkowe 465 638,00 zł jak w załączniku nr 1.

  § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 36 682 412,58 zł jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączą kwotę: 26 872 726,58 zł w tym:
 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 931 661,00 zł z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 215 497,00 zł
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j. b 5 716 164,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 755 690,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 274 354,00 zł czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

UCHWAŁA Nr XXIX/283/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW

Z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2 0 0 9 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 140 996,00 zł
Szczegółowa tabela dochodów i wydatków (doc.)
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 1 680 986,42 zł
Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę: 87 915,42 zł (140 996,00 – 228 911,42 = - 87 915,42)
Plan dochodów po zmianach : 31 720 951,66 zł
§ 2
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 698 265,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2 0 0 9 o kwotę: 1 680 986,42 zł
Wydatki budżetu gminy czytaj całość (doc.)

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę : 982 721,42 zł (698 265,00 – 1 680 986,42 = - 982 721,42 )

Plan wydatków po zmianach: 36 226 289,66 zł

§ 3

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Skrzyszów kwotę 894 806,00 zł (kredyt na pokrycie deficytu). W związku z dokonanymi zmianami deficyt wynosi 4 505 338,00 zł i będzie pokryty z:

- wolne środki 2 726 841,00
- pożyczki i kredyty 1 778 497,00
Po zmianach:
Planowane dochody - 31 720 951,66 zł
Planowane wydatki - 36 226 289,66 zł
Deficyt - 4 505 338,00 zł
Przychody: 5 894 513,00 zł
Wolne środki + 2 766 841,00 zł
Pożyczki i kredyty + 3 127 672,00 zł
Rozchody - 1 389 175,00 zł
w tym: Spłata pożyczek i kredytów 1 349 175,00 zł Udzielona pożyczka 40 000,00 zł

§ 4

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały, załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody), oraz załącznik Nr 6 – wydatki majątkowe, załącznik Nr 7 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Nr 13 (Prognoza długu publicznego

do Uchwały budżetowej Nr XIX/179/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2,Nr 3, Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
W Uchwale Budżetowej na rok 2009 Gminy Skrzyszów Nr XIX/179/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie
przejściowego deficytu - do kwoty 1 000 000,00 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1 778 497,00 zł
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów - do kwoty 1 349 175,00 zł

§ 6
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załączniki
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2 0 0 9 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/ 283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

czytaj całość dokumentu (doc.)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SKRZYSZÓW NA 2 0 0 9 R O K

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/ 283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

 czytaj całość dokumentu (doc.)

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

czytaj całość dokumentu (doc.)

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY w latach 2 0 1 0 - 2 0 1 9
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIX/283/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Stan zadłużenia na koniec roku 2008 wynosi: 10 031 329 zł
Umorzenie pożyczek przez WFOŚ i GW w Krakowie 98 465 + 78 914 zł = 177 379 zł

czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKRZYSZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 r.

§ 1
 Uchwala się program współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31


UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r. na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/286/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Skrzyszów zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Skrzyszów zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2009 na kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP w Pogórskiej Woli.
§ 2.
Zobowiązanie określone w § 1 pokryte zostanie z dochodów Gminy Skrzyszów i ujęte będzie w budżecie Gminy Skrzyszów na 2010 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKRZYSZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 r.
§ 1.
Uchwala się program współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2010
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skrzyszów na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SKRZYSZÓW NA ROK 2010
Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179 poz.1485 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skrzyszów na 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytajcałość dokumentu (doc.)

2009-12-31

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW I NIEKTÓRYCH INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO.
§ 1.
Ustala się dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIX/181/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2009 r. Nr 89, poz.641/.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Skrzyszów.
Na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku "Tarnowskich Wodociągów" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrzyszów na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. przedstawione przez „Tarnowskie Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 marca 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj całość dokumentu (doc.)

 2009-12-31

WYKAZ APORTÓW RZECZOWYCH do "Tarnowskich Wodociągów" Spółka z o.o.
§ 1.
Wnosi się do „Tarnowskich Wodociągów” Spółka z o.o. jako aport rzeczowy sieć kanalizacyjną z przyłączami w Pogórskiej Woli o wartości 3 439 207,10 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31
UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości w Pogórskiej Woli.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz § 8 załącznika do uchwały Nr XIV/144/08 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 548, poz.3565 zm. Nr 731, poz.5121/ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy tj. POLKOMTEL S.A. na okres do 31 stycznia 2021 r. części działki ewidencyjnej nr 2231 w Pogórskiej Woli o pow.0,03 ha.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 24 lutego 2011 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH
2009-12-31
UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Skrzyszów na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Gminy Skrzyszów na 2010 rok stanowiący załącznik nr. 1 do uchwały.
§ 2.
Przyjmuje się przedłożone przez Komisje Rady Gminy plany pracy na 2010 rok stanowiące załączniki nr 2 - 4 do uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH czytaj

całość dokumentu (doc.)

2009-12-31

Biuletyn Informacji publicznej

 Obwieszczenia Gminy Skrzyszów Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – zmiana nr. 3.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów dotycząca Szynwałdu, (dopuszczenia lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w terenie 1.UKs w Szynwałdzie – Świniogóra).

 (artykuł dodany: 2009-12-28)

Marcin Kiwior, Wójt Gminy Skrzyszów

Autoportret - Marcin Kiwior, Wójt Gminy Skrzyszów. Mam 32 lata i tak się złożyło, że jestem najmłodszym wójtem w regionie. Wychowałem się w Skrzyszowie, choć moje korzenie sięgają także do Szynwałdu – połowa rodziny jest ze Skrzyszowa, połowa z Szynwałdu. A że mój ojciec długie lata był w Skrzyszowie sołtysem, problemy wsi i gminy przewijały się w naszym domu niemal bez przerwy. Znam to środowisko, stąd jestem, tu się wychowałem i zawsze, z najdalszego nawet zakątka świata wracam tu jak do domu. Po prostu jestem skrzyszowiakiem z krwi i kości. Z wykształcenia jestem matematykiem finansowym i informatykiem - mam dwa dyplomy. Pół roku studiowałem także za granicą, w Niemczech i to doświadczenie okazuje się teraz bardzo pomocne. W Niemczech bowiem z bliska mogłem przyjrzeć się jak funkcjonują urzędy, jak konstruktywnie i efektywnie organizuje się nie tylko pracę, ale także wszystkie inne działania. Bardzo chciałbym przynajmniej niektóre z tych rozwiązań przenieść na nasz grunt. Zdecydowałem się na start w wyborach samorządowych, bo uznałem, że z racji swojego wykształcenia i rozeznania będę mógł lepiej i sprawniej nie tylko zarządzać gminą, ale przede wszystkim pozyskiwać tak potrzebne środki zewnętrzne. W urzędzie przyjęty zostałem bardzo życzliwie przez pracowników, którzy okazują mi we wszystkich kwestiach ogromną pomoc. Nie przewiduję reorganizacji urzędu. Wychodzę z założenia, że chcąc cokolwiek zmieniać, trzeba wiedzieć co i dlaczego. Zmiana dla samej zmiany jest bez sensu. Dlatego rozmawiam z pracownikami, obserwuję jak urząd funkcjonuje. I jeżeli dojdzie do jakiejś reorganizacji, to tylko wtedy, gdy okaże się, że gdzieś coś kuleje. Już dzisiaj widzę, że konieczne stanie się zatrudnienie pracownika zajmującego się wyłącznie koordynacją tzw. "projektów miękkich". Do tej pory wszystkimi projektami zajmowała się jedna osoba, a to jest zdecydowanie za duży ciężar. Obecnie jedna osoba będzie miała „pod opieką” inwestycje i przetargi, a druga, wyłoniona w drodze konkursu, właśnie projekty "miękkie", czyli aktywizację społeczeństwa. Najważniejsze to zdobyć jak najwięcej środków zewnętrznych, wszędzie szukać dofinansowania. Chwilowo wstrzymaliśmy niektóre inwestycje, tak by mieć czas poszukać na nie funduszy. Oczywiście, że to opóźni ich realizację o kilka czy kilkanaście miesięcy, ale z perspektywy czasu, jest to opłacalne, bo może przełożyć się na kilkaset tysięcy złotych pozyskanych z zewnątrz. Dlatego warto, tym bardziej że gmina jest znacznie zadłużona. W zakresie dofinansowania odnieśliśmy już zresztą maleńki sukces – udało nam się złożyć cztery projekty na odnowę centrum wsi na łączną kwotę ponad czterech milionów złotych. Dofinansowanie, o które się staramy to niemal połowa. Udało się to niemal cudem i w expresowym tempie, bo zaprzysiężony zostałem 6 grudnia, a już 28 stycznia złożyliśmy wnioski, wykonując ogromną pracę od zera. Oczywiście, zanim one będą realizowane upłynie sporo czasu, ale pierwszy krok został wykonany i mam nadzieję, że po nim będą następne. Ktoś może powiedzieć, że są ważniejsze potrzeby niż odnowa centrum wsi, ale to przecież też kiedyś trzeba będzie zrobić. A skoro teraz jest szansa uzyskać pieniądze właśnie na te cele, to trzeba tą okazję wykorzystać. Są to przecież środki, o które warto walczyć. Będziemy także chcieli wykorzystać możliwości, jakimi dysponuje "Zielony Pierścień Tarnowa" czyli Lokalna Grupa Działania, w skład której wchodzi także gmina Skrzyszów i której biuro ma swoją siedzibę w Skrzyszowie właśnie. Chciałbym, aby nasza gmina, choć małymi kroczkami, to jednak wciąż posuwała się do przodu. Jeżeli pozyskamy pieniądze ze złożonych wniosków, zaczniemy od remontów chodników i parkingów. Z czasem będziemy tworzyć w centrach wsi całe kompleksy – place zabaw, estetyczne skwerki z alejkami, jednym słowem miejsca, w których mogliby spotykać się mieszkańcy w różnym wieku. Pierwszy taki kompleks mógłby powstać choćby w Pogórskiej Woli w okolicy już funkcjonującego "Orlika". Chciałbym też doprowadzić do sytuacji, gdy „Orliki” pojawią się we wszystkich wsiach gminy. Pomysłów mam wiele i sporo działań udało się już podjąć. Priorytetem jest regulacja Wątoku, bolączki mieszkańców. Od wielu lat kilka razy w roku pojawia się problem tego potoku. Problem, który wreszcie trzeba ostatecznie rozwiązać. I to rozwiązać w sposób całościowy. Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Po wstępnych rozmowach mamy zgodę na konserwację potoku, odmulenie, wycięcie krzewów na całej długości. Ale nie możemy borykać się z tym problemem sami, bo dotyczy on także Tarnowa i częściowo Ryglic. Dlatego, z naszej inicjatywy, w drugiej połowie lutego odbyło się w Skrzyszowie spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego, prezydenta Tarnowa i pani burmistrz Ryglic, czyli z osobami, które są najbardziej zainteresowane regulacją Wątoku. Chcemy wspólnie opracować koncepcję zabezpieczenia Wątoku na całej długości. Sami mamy już plany suchych polderów w Szynwałdzie i Łękawicy. Drugą, niezwykle istotną sprawą jest plan zagospodarowania przestrzennego. Teraz bardzo ciężko pracujemy nad studium, tak aby było rozwojowe. Budżet jest ogromnie ważnym dokumentem w gminie, ale plan zagospodarowania przestrzennego w perspektywie czasu jest chyba ważniejszy, bo wyznacza kierunki rozwoju gminy, a co za tym idzie całą jej przyszłość. Dlatego wiele czasu i energii poświęcamy na zmianę kierunków studium, próbując myśleć perspektywicznie. Wszystkie te zmiany wprowadzamy oczywiście po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, a musimy w miarę szybko określić kierunki działań, choćby pod kątem strefy gospodarczej. Do stworzenia takiej strefy nasza gmina ma ogromny potencjał, chociażby z racji położenia i wielkości. Bliskość Tarnowa, autostrada i zjazd z niej, niezwykle popularna "czwórka", ogromne tereny – wszystko to trzeba zacząć wykorzystywać. Stąd też ten pierwszy krok jakim jest studium zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy plan zagospodarowania uchwalony jest dla całej gminy. Ma to plusy, ale ma też minusy, bo jakakolwiek zmiana nie dość że jest kosztowana, to jeszcze bardzo czasochłonna. A czas jest czynnikiem, który ma ogromne znaczenie dla zatrzymania potencjalnych inwestorów właśnie u nas. Nikt nie będzie czekał kilka lat – po prostu znajdzie inne miejsce. Wszystko to wymaga ogromnej pracy, ale to jest przyszłość. Wiem, że trzeba to zrobić. Wiem też, jak to zrobić. Mam wizję rozwoju gminy i będę próbował ją realizować krok po kroku wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. Zależy mi na komunikacji ze społeczeństwem i szeroko rozumianym dialogu. Urząd nie może funkcjonować w oderwaniu od mieszkańców, bo jest dla nich i im ma służyć. Chętnie sam przyjmuję u siebie mieszkańców, próbuję w miarę możliwości rozwiązywać sprawy lokalne – problemy z drogami, mostkami czy oświetleniem. Nie chcę zagłębiać się w to, co było przed wyborami, nie chcę tego analizować, roztrząsać i wytykać. Chcę naprawić relacje z tymi mieszkańcami, którzy z różnych powodów czuli się pokrzywdzeni. Szanuję byłego wójta, wiem, że wiele dobrego zrobił dla tej gminy, nie chcę szukać w przeszłości i jej sprawdzać. Wolałbym zastosować metodę grubej kreski i po prostu zacząć wszystko budować od nowa. Z chęcią takiej budowy objąłem stanowisko wójta. Mam wizję gminy, wiem w czym mogłaby się specjalizować, jak się rozwijać, jak pozyskiwać na to środki i wreszcie jak zarabiać na mieszkańców i na siebie. Wiem czego chcę i planuję w dalekiej perspektywie. Ale wiem też, że kadencja trwa cztery lata. Jeżeli pod jej koniec uznam, że się sprawdziłem, to będę myślał o kontynuacji. Jeżeli nie wyjdzie – na pewno nie wystartuję w kolejnych wyborach. (źródło i fot.: "Echo Gminy" 2011 nr. 1 / 2011-04-17)

Wójt Marcin Kiwior


Samorząd Gminy Skrzyszów Podczas sesji Rady Gminy Skrzyszów 6 grudnia 2010 roku nowo wybrany wójt złożył ślubowanie na kadencję 2010 – 2014. Marcin Kiwior kandydował z listy ”KWW Razem w Przyszłość”. W piętnastoosobowej Radzie Gminy Skrzyszów zasiada dziewięciu radnych z ”Wspólnoty Samorządowej” i 6 z KWW Razem w Przyszłość. Na inauguracyjnej sesji nowa rada zebrała się 3 grudnia. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Bartłomiej Mącior zaś funkcje wiceprzewodniczących powierzono Stanisławowi Tyrce i Marcinowi Trybie. Dokonano także wyboru nowych składów komisji. Leszek Wawrzon przewodniczy pracom komisji rewizyjnej, Michał Łabędź komisji finansów, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska, a Józefa Mazura wybrano przewodniczącym komisji edukacji, sportu, zdrowia i porządku publicznego. Gminę w Radzie Powiatu Tarnowskiego reprezentować będzie lek. med. Alina Starzychowicz – Smagacz, kierownik GZOZ w Skrzyszowie. (źródło i fot. www.skrzyszow.pl / 2010-12-16)


Rozmowa z wójtem Gminy Skrzyszów Marcinem Kiwiorem przeprowadzona w radiu RDN Małopolska - audycja pod tytułem "Czas na region"


O Gminie - Witamy w Gminie Skrzyszów

 Gmina Skrzyszów położona jest na terenie Powiatu Ziemskiego Tarnowskiego. PosiadHerb Gminy Skrzyszówa powierzchnię 86,78 km2. W skład gminy wchodzi 5 sołectw: Skrzyszów, Szynwałd, Pogórska Wola, Łękawica, Ładna. Posiada dogodne położenie geograficzne, zarówno pod względem fizjograficznym jak i komunikacyjnym. Usytuowana jest na terenie Pradoliny Podkarpackiej, pomiędzy Górą Świętego Marcina na południu a płaskowyżem Tarnowskim na północy. Gmina Skrzyszów graniczy z gminami: Tarnów, Czarna, Pilzno, Ryglice, Tuchów i miastem Tarnów. Gminę zamieszkuje 13 400 osób (dane na koniec 2008 r.). W gminie funkcjonują :

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
Przedszkole Publiczne w Łękawicy
Przedszkole Publiczne w Pogórskiej Woli
Przedszkole Publiczne w Szynwałdzie
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skrzyszowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szynwałdzie
Szkoła Podstawowa w Łękawicy
Szkoła Podstawowa w Ładnej
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie
Działają również Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej przy parafiach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Skrzyszów - Droga w przyszłość (prezentacja)

(źródło wideo: www.skrzyszow.pl / 2010-12-16)

Audio przewodnik: Kościół Parafialny św. Stanisława w Skrzyszowie


 Słowo byłego Wójta Gminy Skrzyszów

Malowniczo położona między Górą św. Marcina a Płaskowyżem Tarnowskim, Gmina Skrzyszów rozciąga się na powierzchni 86 km2 i obejmuje pięć Sołectw : Skrzyszów, Szynwałd, Pogórską Wolę, Ładną i Łękawicę. Gminę zamieszkuje ponad 13 tys. Mieszkańców. Sąsiedztwo Tarnowa jest jednym z czynników powodujących, że jego mieszkańcy chętnie osiedlają się na terenie Gminy Skrzyszów, która jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i do wypoczynku. Nasza MAŁA OJCZYZNA ma dogodne położenie dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Atrakcją są liczne trasy szlaków turystycznych oraz ścieżka rowerowa o długości ponad 27 km, wiodąca przez ciekawe widokowo tereny lasów oraz pagórkowate okolice Skrzyszowa, Łękawicy i Szynwałdu. Mocną stroną środowiska naturalnego są stanowiące ok. 15 procent powierzchni gminy lasy - prawdziwy raj dla grzybiarzy i miłośników turystyki pieszej. Kompleks lasów w Pogórskiej Woli oraz północno – wschodnie tereny gminy wchodzą w skład jastrzębsko – żdżarskiego obszaru chronionego krajobrazu. Oprócz atrakcji przyrodniczych godne uwagi w naszej gminie są zabytkowe kościoły drewniane – w Skrzyszowie z XVI w. oraz w Pogórskiej Woli z XVIII w., a także kościoły neogotyckie w Szynwałdzie i Łękawicy z początku XX w. Na uwagę zasługują także licznie występujące w całej gminie kapliczki. Wśród priorytetów władz Gminy jest troska o wysoką jakość wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży,czego efektem jest czynny udział szkół w uroczystościach patriotycznych i religijnych a także liczne sukcesy odnoszone przez uczniów na konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu lokalnym ,wojewódzkim i ogólnopolskim . Gmina stawia także na kompleksowy rozwój infrastruktury technicznej, czego przykładem może być systematyczne powiększanie długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remont dróg gminnych, budowa chodników,wymiana wiat przystankowych, oświetlanie dróg i skrzyżowań czy wreszcie rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego a w planach budowa lotniska. Gmina przeznacza środki na rozwój kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację masowych imprez rekreacyjnych, typu rajd rowerowy,a także cyklicznych zawodów sportowych,w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy. Na terenie Gminy działa 5 klubów sportowych. Na uwagę zasługuje mocna pozycja tenisa stołowego-w tej dyscyplinie tenisistki zajmują 6 miejsce w I lidze, a Katarzyna Galus jest wicemistrzynią Polski juniorek .Gmina przystąpiła do narodowego programu „Moje boisko Orlik 2012”, którego budowa dobiega końca. Gmina Skrzyszów znana jest z popularnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych, jak choćby festyn rodzinny, festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych, Festiwal Filmów Młodzieżowych „STOP” czy też Młodzieżowy Przegląd Teatralny „SPOJRZENIA”. Serdecznie zapraszam wszystkich internautów do odwiedzenia naszej MAŁEJ OJCZYZNY - Gminy Skrzyszów.

Wójt Gminy Skrzyszów Józef Gądek

Trasa turystyczna przez Szynwałd

Szynwałd jest dużą wsią należącą do gminy Skrzyszów, wieś ta leży w północnej części Pogórza Ciężkowickiego, 10 km. od Tarnowa. Przez środek wsi przebiega droga powiatowa Tarnów - Ryglice, prawie cały teren Szynwałdu został włączony do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Teren miejscowości jest pagórkowaty z łagodnymi wzniesieniami między którymi przepływa potok Wątok (zobacz fot. w galerii ››). Największym zabytkiem jest kościół zbudowany w 1918 roku (zobacz fot. w galerii ››) i szereg zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych. Ta trasa przebiega przez Szynwałd drogą Tarnów – Ryglice w korycie potoku Wątok. Zwiedzanie rozpoczniemy na granicy Skrzyszowa z Szynwałdem (fot. 1 Trasa), kilkadziesiąt metrów od granicy po prawej stronie drogi znajduje się pierwsza kapliczka z figurką Matki Boskiej Fatimskiej (fot. 2 Kapliczka). Następnie idąc dalej (fot. 3 Trasa) przy skrzyżowaniu z drogą na Pilzno po lewej stronie na wzniesieniu jest zabytkowa kapliczka z 1903 roku z figurką św. Józefa (fot. 4 Kapliczka). Idąc dalej drogą dochodzimy do przysiółku "Japonia" (fot. 5 Trasa). Gdzie przed przystankiem autobusowym po lewej stronie znajduje się kapliczka z 1999 roku z figurką Jezusa Frasobliwego, dawniej była osadzona na naturalnym pniu drzewa (fot. 6 Kapliczka). Naprzeciw tego przystanku przy bocznej drodze za mostem na potoku Wątok jest kapliczka sprzed połowy XIX wieku. Wewnątrz jest ołtarzyk w stylu ludowym z płaskorzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem (fot. 7 Kapliczka). Wracając na drogę główną kilkadziesiąt metrów dalej po lewej stronie na posesji przy drodze jest następna kapliczka na cokole z obrazem Jezusa miłosiernego z 1995 roku (fot. 8 Kapliczka). Idąc dalej drogą (fot. 9 Trasa, 10 Trasa) po prawej stronie dochodzimy do Zespołu Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej (fot. 11 Szkoła). Za szkołą przy drodze znajduje się pomnik upamiętniający poległych w czasie I i II wojny światowej postawiony w 2006 roku (fot. 12 Pomnik). Za pomnikiem jest Ośrodek Zdrowia (fot. 13 Ośrodek Zdrowia) za którym skręcamy w prawo i dochodzimy do cmentarza (fot. 14 Cmentarz), (zobacz fot. w galerii ››). W jego starej części są zabytkowe groby, grobowiec księży proboszczów posługujących w Szynwałdzie i grobowiec żołnierzy AK rozstrzelanych w Szynwałdzie 7 września 1944 roku (fot. 15 Pomnik). Oraz zabytkowa Kaplica Cmentarna z początku XX wieku z kryptą pod ziemią gdzie jest pochowany między innymi ksiądz prałat Aleksander Siemieński (fot. 16 Kaplica). Następnie z cmentarza idziemy w stronę zabytkowego kościoła w stylu neogotyckim z 1918 roku wybudowanego przez zasłużonego ks. proboszcza Aleksandra Siemieńskiego (fot. 17 Kościół, 18 Kościół, 19 Kościół). Po lewej stronie kościoła za ogrodzeniem jest kapliczka zbudowana w XIX wieku z figurką świętego Jana Nepomucena (fot. 20 Kapliczka). W kościele jest zabytkowy drewniany ołtarz w stylu gotyckim z figurą Matki Bożej Szkaplerznej  pośrodku wykonany przez pana Rąpałę (fot. 21 Ołtarz, 22 Ołtarz). W bocznych kaplicach są ołtarze: po prawej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po lewej stronie Najświętszego Serca Jezusowego (fot. 23 Ołtarz, 24 Ołtarz). W kościele są również obrazy malowane na ścianach ze scenami biblijnymi (fot. 25 Obraz) (zobacz fot. w galerii ››).  Po schodach przy ogrodzie schodzimy na plac przed kościołem przy drodze głównej (fot. 26 Kościół) w ogrodzie jest Figura św. Józefa z tablicą pamiątkową i popiersiem biskupa Józefa Wojtarowicza naszego rodaka, pomnik wykonano w 1994 roku z okazji 650 rocznicy powstania parafii (fot. 27 Pomnik). Po drugiej stronie kościoła znajduje się Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej (fot. 28 Remiza OSP). Za kościołem przed boczną drogą po prawej stronie jest krzyż jubileuszowy z 1900 roku postawiony przez ks. proboszcza Aleksandra Siemieńskiego na pamiątkę pozbycia się nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego (fot. 29 Krzyż). Idąc dalej drogą przechodzimy przez dwa mosty na Wątoku (fot. 30 Trasa, 31 Trasa), dalej droga przebiega przy potoku Wątok (fot. 32 Trasa, 33 Trasa) a przed zakrętem w prawo znajduje się stary Ośrodek Zdrowia (fot. 34 Ośrodek Zdrowia). Następnie droga również przebiega koło Wątoku (fot. 35 Trasa, 36 Trasa), po prawej stronie za zakrętem jest przy drodze drewniany krzyż postawiony w 1958 roku (fot. 37 Krzyż). Idąc dalej tą drogą (fot. 38 Trasa, 39 Trasa) po prawej stronie jest krzyż drewniany z daszkiem osadzony na cokole (fot. 40 Krzyż). Następnie dochodzimy do zabytkowego Domu Sióstr Służebniczek Starowiejskich który znajduje się po prawej stronie drogi na niedużym wzniesieniu, zbudowany został w 1891 roku przez ks. proboszcza Aleksandra Siemieńskiego (fot. 41 Siostry Służebniczki, 42 Siostry Służebniczki). Przy drodze głównej naprzeciw Domu Sióstr Służebniczek przechodzimy przez most na Wątoku, gdzie zaraz za nim jest kapliczka w kształcie groty z figurą Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej z początku XX wieku (fot. 43 Kapliczka). Wracamy do głównej drogi i idziemy w stronę Zalasowej (fot. 44 Trasa), gdzie po lewej stronie jest kapliczka z figurą Serca Pana Jezusa zbudowana w 1984 roku (fot. 45 Kapliczka). Powyżej następnego mostu przy drodze (fot. 46 Trasa, 47 Trasa) jest następna zabytkowa kapliczka zbudowana w 1875 roku z ołtarzykiem wewnątrz w stylu barokowym z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej (fot. 48 Kapliczka). Idąc dalej po lewej stronie drogi (fot. 49 Trasa, 50 Trasa) na wysokości przystanku autobusowego na wzniesieniu znajduje się niekompletny zabytkowy kierat – szopa maneżowa zbudowana pod koniec XIX wieku (fot. 51 Kierat). Za mostem jest granica Szynwałdu z Zalasową i tam kończy się nasza trasa turystyczna po Szynwałdzie (fot. 52 Trasa). Życzymy miłego zwiedzania zabytków i podziwiania piękna Szynwałdzkiej przyrody.

Jeśli ktoś chciałby poznać dokładniej dzieje wsi i parafii może znaleźć dodatkowo dużo ciekawych informacji na stronie www.parafiaszynwald.pl oraz w galeriach www.galeria.tuszynwald.pl i www.galeria.parafiaszynwald.pl. Dokładną lokalizację miejsc i zabytków z tej trasy znajdziesz na internetowej mapie www.maps.google.pl (fotografie mojego autorstwa).

Foto przewodnik 

 

Książki o Szynwałdzie i związane z Szynwałdem

Z babcinej kuchni – i nie tylko...Z babcinej kuchni – i nie tylko... W książce zostało zebranych i opisanych 59 różnych przepisów kulinarnych. Które zostały przygotowane na warsztatach w Ładnej w ramach projektu "Już Nie Baby" z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Ładnej. W książce opisano między innymi jak przyrządzić: bulion grzybowy, kotlet gaździny, torcik malinowy i wiele innych smacznych potraw. Wszystkie sposoby przyrządzania potraw i ilość składników została zwięźle opisana oraz zaprezentowana na zdjęciach.

Autor: Marek Stańczyk Wydawca: Koła Gospodyń Wiejskich w Ładnej (Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rok wydania 2013, stron 68 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Zachować od zapomnieniaZachować od zapomnienia. Książka ta to zbiór twórczości literackiej pani Elżbiety Stepskiej – Kot w której zawarto 5 wcześniejszych publikacji. Część I Ballada Syberyjska, Skarga Dziecięca, II Okaleczone Dzieciństwo, III Wspomnienia. IV Moja Myśl, V Kwiaty Skrzyszowskie. Pani Elżbieta opisuje w książce swoje przeżycia gdy została zesłana w 1939 przez sowietów do Kazachstanu. W czasie wkroczenia 17 września wojsk sowieckich do polski jako dziecko została wywieziona do Kazachstanu wraz z matką i starszą siostrą. Spędziła tam ponad sześć lat, wróciła w 1946 roku mieszkając początkowo w Szynwałdzie a obecnie w Skrzyszowie.

Autorka: Elżbieta Stepska – Kot. Wydawca: Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, rok wydania 2010, stron 280 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie)


Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysieDzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie. W tym opracowaniu są opisane dzieje Gminy Skrzyszów do której należą wsie Szynwałd, Skrzyszów, Łękawica, Pogórska Wola i Ładna. Autorzy Andrzej Niedojadło i Grzegorz Kubacki wywodzą się ze Skrzyszowa opisali oni blisko 670 letnią historię Gminy. W tej książce przedstawiono początki powstania poszczególnych wsi, ich właścicieli zmieniających się na przestrzeni wieków. Powstanie pierwszych parafii życie i ciężką pracę chłopów na roli, zwyczaje życie kulturalne mieszkańców. Oraz trudne lata poddaństwa ucisków ze strony właścicieli ziemskich okres rozbiorów okupacji w czasie II wojny światowej, trudne lata w czasie PRL. Jak również przemiany ustrojowe w latach 90 oraz czasy współczesne. Zostały zaprezentowane osoby zasłużone dla poszczególnych wsi i Gminy, takie jak biskup Józef Wojtarowicz, Ksiądz prałat Aleksander Siemieński z Szynwałdu. Zostały opisane zwyczaje obrzędy różnego rodzaju przesądy i sposób obchodzenia różnego rodzaju świąt kościelnych. Ta książka stanowi pewne kompendium wiedzy o całej Gminie Skrzyszów.

Autorzy: Andrzej Niedojadło i Grzegorz Kubacki 
Wydawca: Urząd Gminy w Skrzyszowie, rok wydania 2009, stron 412 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Kwiaty z tamtych latKwiaty z tamtych lat. W tej Publikacji zostały opisane historie żołnierzy i mieszkańców Szynwałdu w czasie II wojny światowej. Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej opisali opowiadania swoich dziadków i pradziadków którzy żyli w czasie drugiej wojny światowej. Katarzyna Żywiec opisuje losy swojego dziadka który walczył w obronie Warszawy, później dostał się do niewoli i był więziony a następnie pracował na roli u Niemieckiego gospodarza. Natalia Kozioł przedstawia tragiczne losy dwóch młodych dzieci żydowskich w wieku około 7 i 11 lat które ukrywały się we wsi a później zostały rozstrzelane przez Niemców. Dawid Siemek opisuje ciężkie życie mieszkańców miejscowości w czasie okupacji, gdzie każdy rolnik był zobowiązany do oddawania żywności dla Niemców. We wsi mieściła się główna kwatera SS i Główny Sztab Podfrontowy. Niemcy w 1944 roku rozstrzelali trzech partyzantów pana Kuska Jana, Kopacza Stanisława i pana Kawę z Czemesnej. Dariusz Niemiec opisuje strach jaki przeżywali mieszkańcy naprzykład gdy grożono śmiercią co dziesiątemu mieszkańcowi za postrzelenie żołnierza armii okupacyjnej przez partyzanta. (Wyżej wymienione prace brały udział w konkursie literackim "Tarnowskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Świat pracy" pod hasłem "Nigdy przed obcą władzą, przed mieczem tyrana nie ugięły się wolnych Polaków kolana". I miejsce zdobył Darek Niemiec, II Dawid Siemek, III Natalia Kozioł)

Autorzy: Dariusz Niemiec, Dawid Siemek, Natalia Kozioł, Katarzyna Żywiec Wydawca: Zespół Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej, rok wydania 2009, stron 20 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Miejsca Pamięci Narodowej na Terenie Gminy SkrzyszówMiejsca Pamięci Narodowej na Terenie Gminy Skrzyszów. Autorkami tej publikacji są pani Niemiec Anna nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej oraz pani Stec Lucyna i Szczęch Jolanta. Mottem przewodnim tej publikacji jest cytat Ferdynanda Focha - "Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie". Inspiracją dla autorek do wydania tego małego przewodnika było duże zainteresowanie tutejszej młodzieży okresem okupacji w czasie II wojny światowej. W przewodniku zostały opisane miejsca pamięci poległych w czasie II wojny i ich bohaterów na terenie Gminy Skrzyszów. Opisane miejsca pamięci z Szynwałdu to, pomnik rozstrzelanych żołnierzy AK i ich grób na cmentarzu parafialnym oraz tablica upamiętniająca ofiary wojny z Szynwałdu w latach 1939-1945 w kościele parafialnym. Zaprezentowane miejsca pamięci ze Skrzyszowa to pomnik w lesie "Kruk" i pomnik wdzięczności ”Synom Tej Ziemi za Ofiarę w Hołdzie” 1920, 1939-1945. Opisano miejsce w Pogórskiej Woli gdzie dokonywano egzekucji więźniów, jest tam pomnik pamięci rozstrzelanych przez Niemców w latach 1939-1945 a na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła ofiar II wojny.

Autorki: Anna Niemiec, Lucyna Stec, Jolanta Szczęch Wydawca: Zespół Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej, rok wydania 2002, stron 20 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Pomniki i miejsca pamięci – PrzewodnikPomniki i miejsca pamięci – Przewodnik. W przewodniku "Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej w Tarnowie i powiecie tarnowskim" (cz.1) przedstawione są pomniki i miejsca pamięci na terenie miasta Tarnowa, gmin: Skrzyszów, Pleśna, Radłów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz. W opisie i fotografii każdego pomnika czy też tablicy pamiątkowej zaprezentowano krótką historię ofiar które zginęły w obronie ojczyzny. Opisane miejsca pamięci z Gminy Skrzyszów to, w Szynwałdzie pomnik ofiar którzy walczyli o niepodległość Polski znajdujący się koło szkoły podstawowej i grób partyzantów Kopacza Stanisława i Kuska Jana na cmentarzu parafialnym. W Skrzyszowie przedstawiono pomnik ofiar II wojny światowej koło kościoła parafialnego i pomnik upamiętniający miejsce masowych egzekucji w lesie ”Kruk”. W Łękawicy jest pomnik upamiętniający ofiary I i II wojny światowej znajdujący się koło kościoła oraz tablice na kościele z nazwiskami 25 mieszkańców którzy zginęli w obronie ojczyzny w latach 1939-1945. Przedstawione miejsca pamięci z Pogórskiej Woli to pomnik upamiętniający masowe mordy więźniów z Tarnowa w czasie II wojny światowej dokonywane podczas okupacji Niemieckiej. Oraz zbiorowa mogiła na cmentarzu w której jest pochowanych 15 ofiar II wojny światowej a powyżej jest grób Franciszka Kapustki który zginą za ojczyznę w 1917 roku.

Autorzy: Smagacz Anastazja, Mleczko Andrzej, Misaczek Marzena, Surowiczko Maria, Ząbczyńska Lidia Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, oddział "Ziemi Tarnowskiej", rok wydania 2006, stron 67 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie). 

Słoneczny GośćSłoneczny Gość. Wiersze napisane przez uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie w latach 2000-2001. Autorzy tych ponad czterdziestu wierszy to dwunasto i trzynastolatkowie, są one inspirowane pięknem jesiennych krajobrazów i przeżyć w "Zielonej Szkole" nad morzem. Wiersze opracowali nauczyciele poloniści pani mgr. Bożena Iwan i mgr. Anna Serek.

Autorzy: Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
Wydawca: Zespół Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie, rok wydania 2002, stron 45 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

Tarnowscy Żołnierze WrześniaTarnowscy Żołnierze Września. Wspomnienia żołnierzy września 1939 roku pochodzących przede wszystkim z okolic Tarnowa. Są w tej książce zawarte wspomnienia naszych dwóch rodaków, żołnierzy walczących w drugiej wojnie światowej. Są to wspomnienia Józefa Tryby plutonowego urodzonego w 1909 roku, był między innymi żołnierzem 6 Dywizjonu Samochodowego w Krakowie. Drugą wojnę światową zakończył w 2 Warszawskiej Dywizji pancernej jako plutonowy. Drugie wspomnienia to Antoniego Stasiora kanoniera urodzonego w 1916 roku. Powołany do czynnej służby wojskowej 15 lutego 1939 roku, służył w 6 Pułku Artylerii Lekkiej w Krakowie. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem AK, po wojnie w 1946 roku wstąpił do Związku Młodzieży "WICI" a za rok do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Autor: Kazimierz Remian
Wydawca: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, muzeum okręgowe w Tarnowie, rok wydania 2001, stron 171 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


SZYNWAŁD 650- lecie dziejów wsi i parafii SZYNWAŁD 650- lecie dziejów wsi i parafii. Bodajże jedyna książka opisująca tak szeroko i dokładnie historię Szynwałdu od początku jego powstania to jest 1344 do 1994. Ojciec Kazimierz Plebanek nasz rodak opisał w tej książce całą historię ujętą w 16 rozdziałach, poczynając od rozdziału Zamierzchłe czasy poprzez Duchowieństwo parafialne, Kryzys ekonomiczny XIX w. Budowa nowego kościoła, Szynwałd w latach okupacji 1939- 1945 a kończąc na rozdziale Szynwałdzianie w służbie społeczeństwu i Kościołowi.

Autor: O. Kazimierz Plebanek redemptorysta.
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie. Imprimatur: L.dz.340-06-04, rok wydania 1994, stron: 437
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

Z chłopskiej zagrody na biskupia stolicę Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz Z chłopskiej zagrody na biskupia stolicę Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz (1791-1875), Ordynariusz Tarnowski (1840-1850). Jak pisze autor: Szynwałd był senną wioską, dla której obce były wielkie wydarzenia dziejów Ojczyzny, żył własnymi problemami. W tej wiosce, 10.03.1791 r. przyszedł na świat Józef Grzegorz Wojtarowicz, późniejszy biskup tarnowski. Rodzice biskupa to Wawrzyniec i Salomea Kabajówna (Kabaj) byli szanowaną chłopską rodziną. W 1840 r. ks. J. G. Wojtarowicz został mianowany na Biskupa w Diecezji Tarnowskiej i pełnił tą funkcję do 1850 r. Biskup zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 31 mają 1875 r. przeżywszy 85 lat, w tym 35 w biskupstwie i 57 w kapłaństwie. W tej książce jest opisana cała biografia biskupa.

Autor: Ks. dr. Andrzej Jedynak
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie. Rok wydania 1998, stron 494
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu. Jest to mały album przydrożnych kapliczek krzyży i figur są one nie odłąncznym elementem krajobrazu Szynwałdu. Możemy je spotkać przy drogach, na prywatnych posesjach a nawet na polach. W Szynwałdzie jest ich szczególnie dużo, różne w stylu i formie rzeźbione, kute z kamieni, murowane, rzeźbione w drewnie i zwykłe krzyże drewniane. Są one świadectwem wiary minionych i obecnych mieszkańców Szynwałdu. W tym małym albumie przedstawiono w formie pięknych zdjęć i krótkich opisów 41 kapliczek krzyży i figur przydrożnych.

Autorzy zdjęć: Dominik Świdziński Bartłomiej Armatys Wydawca: Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Rok wydania 2007, stron 39
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

ŻAL MI TEGO LUDU Ks. Prałat Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie ŻAL MI TEGO LUDU Ks. Prałat Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie. Jest to biografia ks. Siemieńskiego, proboszcza w Szynwałdzie w latach 1885-1939. Ks. prałat Aleksander Siemieński urodził się w Staniątkach około 20 km od Krakowa – 28 lutego 1851 r. Był on najstarszym dzieckiem Teofila i Marii z Biegańskich. Są w tej książce opisane zasługi ks. Siemieńskiego w walce z pijaństwem, sprowadzenie sióstr Służebniczek Starowiejskich w październiku 1891 r. Budowa nowego kościoła który został wzniesiony w latach 1911-18 i wiele różnych dzieł dokonanych za czasów proboszczowania w Szynwałdzie.

Autor: O. Stanisław Stańczyk CssR
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Rok wydania: 1989, s
tron 125 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

Ks. Prałat Aleksander Siemieński
 

Autor: Ks. Jan Kos
Wydawnictwo: Currenda
Rok wydania: 1988.

Ksiądz Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie. Opracowanie nie wydane o ks. Siemieńskim.Praca magisterska (pod kierunkiem ks. prof. Adama Nowaka)

Autor: Józef Pawula. Rok 1974, stron 59.

Ks. Aleksander Siemieński – Pasterz Według Serca Jezusowego. Opracowanie nie wydane o ks. Aleksandrze Siemieńskim. Maszynopis praca nie została wydana. Jest to swego rodzaju pamiętnik ks. Aleksandra Rogóża, przyjaciela powiernika, swego rodzaju współpracownika ks. Aleksandra Siemieńskiego w szczególności spraw dotyczących duszpasterstwa młodzieży.

Autor: Aleksander Rogóż.
Rok 1964 stron 53.

100 – lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie 1909 - 2009100 – lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie 1909 - 2009. Broszurka wydana z okazji 100 – lecia obecności obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Opisane są w niej dzieje i sprowadzenie tego cudownego obrazu z Rzymu przez ks. Aleksandra Siemieńskiego w 1909 roku. Jak również uroczyste wprowadzenie do Kościoła Parafialnego w Szynwałdzie.

Autor: O. Kazimierz Plebanek CSsR.
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie. Rok wydania 2009 stron 20
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie)

Koronacja Figury Matki Bożej NiepokalanejKoronacja Figury Matki Bożej Niepokalanej. Film przedstawiający koronację figury Matki Bożej Niepokalanej u Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Szynwałdzie. Uroczysta koronacja odbyła się 10 października 2004 roku. Koronaci dokonał w rocznicę stuletniej obecności Sióstr Służebniczek w Szynwałdzie J.E. Ks Biskup Wiktor Skworc.

Autor: Tadeusz Sępek
Wydawnictwo: Video-Foto „MIKRUS”
Rok wydania: 2004
Czas trwania: 3h.55min.

Pamięć o nich nie zaginiePamięć o nich nie zaginie wspomnienie o zmarłych kapłanach i siostrach zakonnych z Szynwałdu.

W książce opisano proboszczowanie w parafii Szynwałd dwóch zasłużonych księży, Piotra Kyrcza w latach 1939-1974 i księdza Stefana Zymuły proboszcza w latach 1974-1985. Jest również wspomnienie pięciu kapłanów naszych rodaków są to ks. Tomasz Mącior pallotyn, ks. Julian Zegar pallotyn, ks. proboszcz Antoni Stańczyk, ojciec Władysław Kantor redemptorysta, ks. prałat Kazimierz Kopacz. Jest wspomnianych 39 Sióstr Służebniczek Starowiejskich pochodzących z Szynwałdu i krótki opis ich życia zakonnego.

Autor: O. Stanisław Stańczyk
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Rok wydania 1994, stron 94 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie)

Na gruzach zburzonych ołtarzyNa gruzach zburzonych ołtarzy

Autor książki ksiądz Tomasz Mącior w wydanej poraz pierwszy w 1934 roku książki, opisuje dostrzegane już wtedy zjawiska zrywania z etyką i przeszłością w szczególności religijną. Książka ta opisuje kryzys człowieka do którego przyczynił się opisywany między innymi komunizm, wolnomyślicielstwo czy rewolucja francuska i kapitalizm. Autor w książce pisze: ”Stąd budowanie jakiejkolwiek etyki poza etyką religijną, czyli opartą o autorytet Boży i posiadającą Bożą sankcję, jest próżnem usiłowaniem podług pięknego określenia poety:

"Mówisz: niech sobie ludzie nie kochają Boga,
Byle by im była cnota i ojczyzna droga.
Głupiec mówi: niech sobie źródło wyschnie w górach,
Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach".

Stąd rozumiemy również jasno tragiczne położenie ludzi którzy, odrzuciwszy wiarę w Boga, muszą, chcąc postępować logicznie, szukać nowych fundamentów i nowych dróg dla etyki, albo w ogóle z tej etyki zrezygnować". (reprint I wydania z 1934 roku)

Autor: Ks. dr. Tomasz Mącior
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
Rok wydania : 2004, stron: 108 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie)

Emocje V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny"Emocje" V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Tematem konkursu w 2013 roku były "Emocje", w konkursie brało udział 297 autorów którzy zaprezentowali 1052 prace. Jury w składzie Tadeusz Koniarz – przewodniczący, fotoreporter, filmowiec, pedagog, członek Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jan Gomoła, fotografik, instruktor fotografii kat. S, członek honorowy Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Marta Garcia – Darowska, artystka – Sorbona, Wyższa Szkoła Luwru, członek ICOM (International Council of Museums), Centre de Ressources Photographie – Francja. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych , autorzy do 16 lat i powyżej 16 lat.

Nagrody w kategorii I autorzy prac do lat 16 przyznano
I – Dagmara Adamus, praca "Emocja" z Oławy
II – Hanna Pomorska, praca "Gołębie" z Tarnowa
– Karolina Apostel, praca "Niepewność" Z Jaworzna
III – Agata Mroczek, praca "JPG" z Niemce

Wyróżnienia
Natalia Janas, praca "Zatroskanie" z Laskowa
Agnieszka Owsik, praca "Moja wina..." z Nawojowej Górnej
Natalia Janicka, praca "Friendship" z Turek
Magdalena Zając, praca "Zimowa Opowieść" z Mełgiew

Nagrody w kategorii II autorzy prac powyżej 16 roku życia
I – Dorota Rosińska, praca "Błogostan" z Żyrardowa
II – Paulina Wanowska - Dudka, praca "Pasja" z Warszawy
– Magdalena Witosławska, prace "Poręcz", "Samotność", "Samotność", "Smutek" z Ozorkowa
III – Paulina Grzenkowicz, praca "W objęciach pożądania" z Kobyłki
– Tomasz Wierzbicki, praca "Pokój I, II, III, IV" z Bratysławy
- Krzysztof Rejmer, praca "Zakochani" z Przysuchy

Wyróżnienia
Joanna Kiczka, praca "Dziewczynki ze Świata Maskotek" z Warszawy
Urszula Woźniczka, praca "5.JPG" z Krakowa
Katarzyna Wolańska, praca "1.jpg" z Brzegu

Autorzy: Fotografie uczestników Konkursu Fotograficznego
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Rok wydania 2013, stron 24 (publikacja dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Pejzaż z kobietą IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny"Pejzaż z kobietą" IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Tematem konkursu w 2012 roku był "Pejzaż z kobietą", w konkursie brało udział 138 autorów którzy zaprezentowali 689 prac. W tym roku dominowały następujące tematy prac, pamiątki z rodzinnych albumów, sesje z modelem i zdjęcia reportażowe. Jury w składzie Tadeusz Koniarz – przewodniczący, fotoreporter, filmowiec, pedagog, członek Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jan Gomoła, fotografik, instruktor fotografii kat. S, członek honorowy Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Marta Garcia – Darowska, artystka – Sorbona, Wyższa Szkoła Luwru, członek ICOM (International Council of Museums), Centre de Ressources Photographie – Francja. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, autorzy do 16 lat i powyżej 16 lat.

Nagrody w kategorii I autorzy prac do lat 16 przyznano
I - nie przyznano nagrody
II – Klaudia Galus, praca "Sabrina"
III – Anna Szewczyk, praca "Smacznego"

Wyróżnienia
Krzysztof Giedź, praca "Samotność"
Anna Kowalczyk, praca "Pejzaż z wysportowaną kobietą..."
Martyna Kawulak, praca "Alice in the Wonderland 5"
Dominika Wałaszek, praca "Jesień"

Nagrody w kategorii II autorzy prac powyżej 16 roku życia
I – Michał Komuda, praca "MK79"
II – Leszek Paradowski, praca "Chabrowe akcenty"
III – Roman Lipiński, praca "Droga do przystanku PKS"

Wyróżnienia
Paulina Gębica, praca "Anna"
Gabriela Kowalówka, praca "Wrocław"
Ewelina Wójcik, praca "Łykać wiatr"

Autorzy: Fotografie uczestników Konkursu Fotograficznego
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Rok wydania 2012, stron 24 (publikacja dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Twarze III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny"Twarze" III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Tematem konkursu w 2011 roku były "Twarze". Autorzy prac szeroko interpretowali temat "twarze" poczynając od fotografii reportażowej a kończąc na zdjęciach wykonanych w warunkach studyjnych i później obrabianych komputerowo. Jury w składzie Tadeusz Koniarz – przewodniczący, fotoreporter, filmowiec, pedagog, członek Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jan Gomoła, fotografik, instruktor fotografii kat. S, członek honorowy Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Marta Garcia – Darowska, artystka – Sorbona, Wyższa Szkoła Luwru, członek ICOM (International Council of Museums), Centre de Ressources Photographie – Francja. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, autorzy do 16 lat i powyżej 16 lat.

Nagrody w kategorii I, autorzy prac do lat 16 przyznano
II – Weronika Pawłowska z Tarnowa
II – Maja Kulińska z Częstochowy
III – Emilia Węgrzynkiewicz ze Szczyrku
III – Justyna Glińska z Sokółki
III – Wiktor Bochenek z Tarnowa

Wyróżnienia
Karol Topczewski z Białegostoku
Klaudia Galus z Ładnej

Nagrody w kategorii II autorzy prac powyżej 16 roku życia
I – Jakub Ochnio ze Zgłobic
I – Arkadiusz Stokłosa z Tarnobrzegu
II – Anita Czarniecka z Gdańska
II – Paulina Korobkiewicz z Przejmy Wysokiej
III – Natalia Bylok z Zamarskiego Hażla
III – Łukasz Kieroński z Rzuchowej
III – Sławomir Stępień z Polic
III – Andrzej Borowiec z Lublina

Wyróżnienia
Agnieszka Puła z Szynwałdu
Wiktoria Wojciechowska z Lublina
Szymon Poręba z Tarnowa
Kinga Kałuża z Częstochowy
Tomasz Okoniewski z Korczyna
Piotr Pardus z Łodzi
Bartłomiej Patelczyk z Gdyni
Dominika Czeczot z Bogumiłowic
Karolina Ćwiękała z Częstochowy
Angelika Zawalska z Grabowiec

Autorzy: Fotografie uczestników Konkursu Fotograficznego
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Rok wydania 2011, stron 35 (publikacja dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Ludzie i zdarzenia II Konkurs Fotograficzny"Ludzie i zdarzenia" II Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Temat konkursu w 2010 roku to "Ludzie i zdarzenia" w Gminie Skrzyszów, na konkurs zostało nadesłanych 90 fotografii. Jury w składzie Tadeusz Koniarz – przewodniczący, Marta Darowska i Jan Gomoła.

Nagrody
I -Gabriela Bednarz
II - Agnieszka Mucha
III - Magdalena Świtek
IV - Marek Iwan

Wyróżnienia
I - Natalia Gdowska
II - Natalia Buczek
II - Katarzyna Ziewacz.

Autorzy: Fotografie uczestników Konkursu Fotograficznego
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Rok wydania 2010, stron 24 (publikacja dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Gmina Skrzyszów w Obiektywie I Konkurs Fotograficzny"Gmina Skrzyszów w Obiektywie" I Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Temat konkursu w 2008 roku to "Gmina Skrzyszów w Obiektywie". Głównym celem konkursu było utrwalenie na zdjęciach kultury, obyczajów, historii Gminy Skrzyszów. Konkurs był adresowany do wszystkich którzy zajmują się fotografią nawet tych którzy wykonują zdjęcia tylko na uroczystościach rodzinnych. Na konkurs nadesłano ponad 120 prac z których 60 zostało przedstawionych w tej publikacji i zaprezentowanych na wystawie w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie. Jury pod przewodnictwem Tadeusza Koniarza, fotoreporter, filmowiec, pedagog, członek Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przyznało następujące nagrody i wyróżnienia.

Nagrody
I – Agnieszka Robak i Karolina Mazur
II - Grzegorz Król
II – Krzysztof Chwistek
III – Jakub Barnaś

Wyróżnienia
Bożena Niemiec
Hubert Burzawa
Jakub Barnaś (za drugie zdjęcie)
Agnieszka Robak i Karolina Mazur (za drugie zdjęcie)

Autorzy: Fotografie uczestników Konkursu Fotograficznego
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Rok wydania 2008, stron 34 (publikacja dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).


Jak wiatr po lesie nucili pieśń. W Zespole Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie odbył się Przegląd Pieśni Żołnierskiej z okresu I i II wojny światowej. Uczestniczyło w nim 16 zespołów wokalnych reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz z województwa podkarpackiego.

Tegorocznymi laureatami zostali:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piotra Skargi w Skrzyszowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku

w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
II miejsce – Gimnazjum w Skrzyszowie
II miejsce – Zespół Szkół w Radłowie

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsca nie przyznano
II miejsce – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
III miejsce – Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

– Zamysłem pomysłodawców i organizatorów przeglądu było podkreślenie znaczenia edukacyjnej, wychowawczej, patriotycznej roli pieśni w wychowaniu młodego pokolenia, a także integracja młodego pokolenia zrzeszonego w Szkolnych Klubach Historycznych im. Armii Krajowej. Wyśpiewując strofy żołnierskich pieśni z okresu I i II wojny światowej uczniowie przybliżają pamięć o bohaterach tamtych czasów i oddają im szacunek i honor – zauważa Stanisława Siemek, dyrektor szkoły.
– Panie: Jolanta Krakowska, Anna Niemiec, Jolanta Szczęch, Ewelina Wójtowicz, Barbara Iwan - nauczyciele historii, języka polskiego, muzyki, opiekunowie Klubu Historycznego nie po raz pierwszy zaproponowali uczniom udział i przeżywanie tak wspaniałej lekcji historii – dodaje.
Idee spotkania docenili też goście, obecni na przeglądzie. Wśród nich byli m. in. Barbara Wiatr, przedstawicielka Tarnowskich Rodzin Legionistów Józefa Piłsudskiego, Stanisława Wiatr-Partyka, przedstawicielka Rodzin Katyńskich, długoletnia prezes Związku Sybiraków w Tarnowie, płk. Zdzisław Baszak, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej, prezes Honorowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnowie, Ryszard Żądło, prezes ŚZŻ AK w Tarnowie, kierownika referatu kultury i promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Marcin Kiwior, wójt Gminy Skrzyszów, Bartłomiej Mącior, przewodniczącego Rady Gminy Skrzyszów poprzedniej kadencji. (info. tarnow.gosc.pl 2014-11-16)

Publikacje prasowe o Szynwałdzie 

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd