Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 1
Poprzedni tydzień: 19
Poprzedni miesiąc: 90
Ogółem: 87674

Poland 81.4%Poland
United States 7.4%United States
United Kingdom 5.5%United Kingdom
Russian Federation 1.8%Russian Federation
China 1.8%China
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

smieci19

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
Odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne. (w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble, dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:
›› odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych.
›› odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
›› opony z samochodów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych, a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych.
›› niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi.
›› odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach).
›› baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych).
›› partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku (z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych).
›› odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania.
›› odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.
›› odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej (z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych).
›› oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne).
›› odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne.
›› odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne niż wykorzystywane w domach).
›› odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku.
›› magnetyczne i optyczne nośniki informacji.
›› odpady z przetwarzania odpadów.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 6:00 W DNIU ODBIORU

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd